Metla Hanke 3357

Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa loppukäyttökohteissa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2007   Asiasanat: apteeraus, arvonmuodostus, hinnoittelu, leimikko , puun hinnoittelu, puutavaralajit
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään leimikon myyntiarvon muodostumista puunmyyjän kannalta sekä käyttöarvon muodostumista puuta ostavan teollisuuden kannalta. Metsänomistajan kannalta tärkein tavoite on saada myytävästä leimikosta mahdollisimman hyvä kokonaishinta, joka useimmiten tarkoittaa arvokkaimpien puutavaralajien tilavuuden maksimointia, ja vastaavasti puun ostajan kannalta on tavoitteena saada kullakin hinnalla ostetulle puulle mahdollisimman arvokas käyttökohde vallitsevassa markkinatilanteessa.

Hankkeen tutkimusongelmana on kuinka yksittäisen leimikon myynti- ja käyttöarvo vaihtelee käytettäessä hakkuussa eri ostajaehdokkaiden puutavaralajivalikoimia. Samoista leimikoista tehtävät analyysit kummankin puukaupan osapuolen näkökulmasta osoittavat, kuinka arvonmuodostus poikkeaa myyjän ja puun käyttäjän näkökulmasta. Samalla tutkitaan, miten leimikon ominaisuuksiin, apteerauksen periaatteisiin ja tavoitteisiin liittyvät eri tekijät vaikuttavat leimikon arvonmuodostukseen ja mitkä tekijät ovat arvonmuodostuksen kannalta kriittisiä. Hankkeessa ostajaosapuoliksi määritellään kuvitteellisia metsäteollisuusyrityksiä, joiden puunjalostuksen rakenne ja samalla omilla laitoksilla käytettävien ja mahdollisesti myös sopimusasiakkaille toimitettavien puutavaralajien kirjo vaihtelee yksittäisistä erikoispuutavaralajeista (esim. pylväät, viilupölkyt) tai niiden yhdistelmistä metsäteollisuuden integraattiyritysten perustavaralajien ja mahdollisesti myös erikoistavaralajien yhdistelmiin (kuitupuu, sorvitukit, sahatukit, pikkutukit).

Lisäksi tutkitaan, miten vaihtoehtoiset puun hinnoittelu- ja maksutavat vaikuttavat puukaupassa leimikon arvoon puunmyyjän ja ostajan näkökulmista.

Hankkeen tulokset tulevat selventämään hakkuun yhteydessä tehtävästä apteerauksesta aiheutuvia näkemyseroja puun arvosta puun ostajien ja myyjien välillä.

Tulokset

Tutkimuksessa kerätyn laajan empiirisen aineiston sekä tutkimusta varten kehitetyn apteerauksen simulointiohjelman perusteella selvitettiin tukkiosuuden sekä myyntiarvon vaihtelua erilaisilla katkontaohjeilla ja leimikkotyypeillä. Saatujen tulosten pohjalta selvitettiin vaihtelun kannalta kriittiset tekijät sekä apteerausohjeiden että leimikkotyyppien osalta ja laadittiin vaihtelua kuvaavat mallit. Leimikon käyttöarvon vaihtelu selvitettiin laskemalla simuloinnilla saaduille puutavaralajeittaisille pölkkykertymille käyttöarvot sahateollisuudelta kerättyjen tietojen pohjalta. Tutkimustuloksia on esitelty sekä ammatillisissa että tieteellisissä seminaareissa sekä yleistajuisissa aikakauslehdissä. Tutkimuksen tuloksia löytyy myös pro-gradu tasoisesta opinnäytetyöstä sekä kolmesta referoituun tieteelliseen sarjaan tarjotusta käsikirjoituksesta.

Hankkeen vetäjä: Wall, Tapio
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3141
Sähköpostiosoite: tapio.wall@metla.fi

Muut tutkijat: Eerikäinen, Kalle, JO (2007), Kilpeläinen, Harri, JO (2003-07), Korpunen, Heikki, PA (2005), Malinen, Jukka, JO (2005-07), Piira, Teppo (2004-05), Verkasalo, Erkki, JO (2003-04,2006-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute