Metla Hanke 3356

Puun kilpailuetujen hyödyntäminen puutuotteidemme markkinoilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2007   Asiasanat: Baltia, Iso-Britannia, energiapuu, kilpailu, markkinat, markkinointi, puutuotteet
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia puun käytön ja puutuotteiden menekin kehittämis- ja lisäämismahdollisuuksia analysoimalla asiakkaiden puutuotteille asettamia vaatimuksia, analysoimalla puutuotteiden kilpailukykyä suhteessa puuta korvaaviin materiaaleihin ja kilpailevien maiden tuotteisiin, analysoimalla perinteisten puutuotteiden käyttöä ja kilpailukykyä suhteessa uusiin puutuotteisiin sekä analysoimalla energiapuumarkkinoita

Tulokset

Metlan ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen yhteistyönä tekemien hankkeiden tulokset käsittelevät muun muassa puun kilpailukykyä rakennusmateriaalina, rakennepuutuotteiden markkinoita ja puutuotteiden vientimahdollisuuksia Kiinaan.

Puun kilpailukykyä rakennusmateriaalina selvittäneessä hankkeessa tarkasteltiin puutuotteisiin liittyviä mielipiteitä sekä puun imagoa teollisten asiakkaiden näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin niitä teollisille asiakkaille tärkeitä puutuotteiden ominaisuuksia, joiden perusteella puutuotteita valitaan tuotevalikoimaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla 75 saksalaista, puutavaraa myyvää yritystä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kattoi noin 75%:ia Saksan vuotuisesta rakennustarvikekaupasta. Tulosten mukaan puutuotteiden käytölle on Saksassa olemassa lisämarkkinoita. Puun ulkonäkö, käyttöominaisuudet, kuten keveys ja työstettävyys ja ympäristöystävällisyys ovat puun vahvuuksia. Nämä ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä markkinoitaessa sisustuspuutuotteita ja puutuotteita huonekaluteollisuudelle. Suomalaisten puutuotevalmistajien tulisi haastateltavien mielestä tehostaa markkinointiaan. Markkinoinnissa voitaisiin hyödyntää puun miellyttävään ulkonäköön perustuvaa hyvää yleistä imagoa, tyylikkyyttä, puun positiivisia käyttöominaisuuksia ja ekologisuutta. Yritysten mukaan asiakkaat pitävät ympäristöystävällisyyden ensisijaisena kriteerinä sitä, että tuote on turvallinen ja terveydelle vaaraton. Markkinointi tulisi räätälöidä tuote- ja asiakasryhmittäin. Sahojen ja levytuotteiden valmistajien tulisi huomioida myös lopulliset kuluttajat kehittäessään markkinointiviestintäänsä, sillä loppukäyttäjille tarkoitettua, puutuotteita myyvien yritysten kautta tarjottua tuoteinformaatiota pitäisi haastateltavien mukaan lisätä puutuotteiden menekin kasvattamiseksi. Tutkimukseen vastanneet yritykset korostivat myös yleisten puun imagokampanjoiden tärkeyttä puun käytön edistämiseksi. Rakennusmateriaalikauppiaiden ja puutuotteita valmistavien yritysten välinen yhteistyö voisi olla hyödyllistä imagokampanjoiden toteuttamisessa.

Rakennepuutuotteiden markkinoita käsittelevässä tutkimuksessa tarkasteltiin palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden eli insinööripuutuotteiden (liimapalkki, LVL, I-palkki, LSL) nykyisiä markkinoita ja niiden viimeaikaista kehitystä. Lisäksi arvioitiin näiden markkinoiden kehitysnäkymiä Euroopassa vuoteen 2012 ja tämän kehityksen vaikutuksia Suomen puutuoteteollisuuteen. Empiirinen aineisto kerätttiin haastattelemalla suomalaisia asiantuntijoita sekä 13 saksalaista rakennusalan asiantuntijaa Delfoi-tekniikkaa käyttäen. Maailmanlaajuisesti rakennepuutuotteiden markkinat ovat 200-luvun alussa vielä pienet perinteisen sahatavaran markkinoihin verrattuna. Tärkein käyttöalue on rakentamisessa ja puun käytön kehitys asuinrakentamisessa vaikuttaa Euroopassa merkittävästi rakennepuutuotteiden kysyntään. Asiantuntijat arvioivat puun käytön ja samalla rakennepuutuotteiden käytön lisääntyvän Euroopassa jonkin verran vuoteen 2007 mennessä. Tätä kehitystä vauhdittaa EU:n alueella kiristyvät energiamääräykset sekä elinkaariajattelun yleistyminen ja ekologisten näkökohtien korostuminen rakentamisessa. Rakennepuutuotteiden käytön arvioidulla lisäyksellä olisi selvityksen mukaan melko vähäiset vaikutukset Suomen puutuoteteollisuuteen ja puumarkkinoihin lähivuosina.

Kiinan markkinoita käsittelevässä selvityksessä tarkasteltiin suomalaisten puutuotealan yritysten mahdollisuuksia viedä puutuotteita Kiinaan. Selvitys perustui tilastoihin, kirjallisuuteen ja asiantuntijahaastatteluihin sekä Suomessa että Kiinassa. Kiina on maailman nopeimmin kasvavia talouksia ja yksi maailman väkirikkaimmista alueista. Asuntorakentaminen etenkin kaupungeissa kasvaa voimakkaasti ja samalla laatuvaatimukset rakentamisessa kasvavat. Kiinan omat metsävarat ovat riittämättömät tyydyttämään puutuotteiden kysyntää. Kerrostalorakentamisen yleisyys ja puun heikko tunnettuus eivät kuitenkaan tee puun käytön lisäämisestä runkorakenteissa helppoa. Rakentamisen bulkkituotteita suotuisammat vientinäkymät ovatkin korkealaatuisilla puisilla sisäverhousmateriaaleilla ja muilla pidemmälle jalostetuilla puutuotteilla.Uusien asuntojen pintamateriaalit ja kiintokalusteet valitsee asunnon ostaja, joten kuluttajien mielipiteillä on Kiinassa suuri merkitys.Vaikka Kiina on suomalaisille yrityksille merkittävä potentiaalinen mahdollisuus, markkinoilla on myös monia ongelmia, kuten byrokratia ja vieras liiketoimintakulttuuri. Lisäksi kilpailu puutuotemarkkinoilla tulee olemaan kireää, sillä markkinat kiinnostavat muitakin kuin suomalaisia.

Hankkeen vetäjä: Enroth, Raija-Riitta

Muut tutkijat: Hänninen, Riitta, VA (2003), Kärnä, Jari (2007), Valtonen, Kari, VA (2003-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute