Metla Hanke 3339

Informaatioteknologian kehitys ja metsäsektori (ITFO)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: informaatioteknologia , metsäsektori
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Tutkimushankkeessa tarkastellaan informaatioteknologian (IT) kehityksen vaikutuksia metsäsektorille pitkällä aikavälillä. Hankkeessa keskitytään tutkimaan IT:n vaikutuksia, jotka välittyvät metsäsektorille metsäteollisuustuotteiden kulutuksessa ja hinnoissa tapahtuvien muutosten kautta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan miten IT:n lisääntyvä käyttö vaikuttaa metsäteollisuuden investointeihin ja puunkäyttöön.

Tutkimuksen alkuvaiheessa (vuonna 2002-2003) keskitytään arvioimaan IT:n vaikutuksia sanomalehti- ja aikakuslehtipaperin kulutukselle ja hinnoille sekä paperiteollisuusyritysten tuottavuuteen ja liiketoimintaympäristöön. IT:n kehitys on jo aiheuttanut rakennemuutoksen esimerkiksi sanomalehtipaperin kulutukseen USA:ssa, jota perinteiset ennustemallit (mm. FAO:n käyttämät) eivät pysty selittämään. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena onkin kehittää uusia malleja ja skenaarioita, jotka pystyisivät paremmin selittämään ja ennakoimaan tulevaa kehitystä (mm. Bayesiläisä ennustemalleja). Paperituotteiden kysyntäskenaariot tuotetaan tärkeimmille markkina-alueille, joista on saatavissa empiiristen tutkimusten edellyttämä tilastoaineisto (USA, Saksa, Japani, Britannia ja Ranska).

Hanke on osa IUFRO:n Task Force projektia "Information Technology and the Forest Sector" (http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/iufro.html). Ko. projekti julkaisee kirjan IUFRO:n maailmankonferensissa vuonna 2005, jonka toimittaa Lauri Hetemäki, Sten Nilsson ja Michael Obersteiner.

Tulokset

IUFRO:n raportti tietotekniikan vaikutuksista metsäsektoriin Raportti:

Hetemäki, L & Nilsson, S. (eds.) Information Technology and the Forest Sector, IUFRO World Series, vol. 18, Vienna, August 2005. 236 p. http://www.metla.fi/julkaisut/muut/ICT-forest-sector-2005.pdf

Miten tietotekniikan kehitys vaikuttaa metsien hoitoon, metsiin liittyvään matkailuun ja mielikuviimme metsistä? Miten maailman metsäsektorin tulisi vastata tietotekniikan asettamiin haasteisiin? Maailman metsäntutkimusjärjestöjen liiton, International Union of Forets Research Organozations eli IUFRO:n, Informaatioteknologia ja metsäsektori -työryhmän tutkijat pohtivat näitä kysymyksiä raportissa, joka julkaistiin IUFRO:n maailmankongressissa Brisbanessa.

Raportissa 27 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista metsäntutkijaa arvioivat miten tieto- ja viestintäteknologian (information and communication technology, ICT) kehitys on vaikuttanut metsäsektoriin tähän mennessä ja tulevaisuudessa. Raportti on ensimmäinen laaja aihepiiriä koskeva tutkimus. Raportin mukaan tietotekniikan muutokset vahvistavat metsäsektorin globalisaatiokehitystä sekä metsäteollisuustuotteiden kulutuksen ja tuotannon painopisteen siirtymistä Pohjois-Amerikasta ja Länsi-Euroopasta Aasiaan ja Itä-Eurooppaan. Tietotekniikan kehitys lisää metsäsektorin tuottavuutta ja tuo mukanaan myös uusia tuotteita ja palveluita. Metsäsektori ei ole vielä kuitenkaan riittävästi havahtunut tietotekniikan mukanaan tuomiin haasteisiin. Aiemmin tehdyt pitkän aikavälin arviot sektorin kehityksestä eivät enää välttämättä luo oikeaa kuvaa tulevaisuudesta. Muutosten merkityksen oivaltamista varten tarvitaan selvästi nykyistä enemmän panostusta alan tutkimukseen.

Tietotekniikka muuttaa paperituotteiden kulutusta ja hintoja

Informaatio- ja viestintätekniikan (ICT) kehittymisestä huolimatta paperin kulutus on jatkuvasti lisääntynyt. Sitä mukaa kun tietotekniikka on edistynyt, paperia käytetään maailmalla yhä enemmän. Lauri Hetemäen tuoreen tutkimuksen mukaan tämä tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa.

Vaikka paperituotteiden kulutus jatkaa kasvuaan maailman mittakaavassa, eräissä OECD-maissa toimistopaperin kulutuksen kasvu on selvästi hidastunut tai jopa kääntynyt laskuun 1990-luvun loppupuolella. Sanomalehtipaperin kulutuksessa rakennemuutos on vieläkin selvempi  esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa sen kulutus on laskenut jo pitkään. Historiallinen yhteys paperin kulutuksen, taloudellisen kasvun ja väestön kasvun välillä on katkennut näissä maissa. Yksi tärkeä tekijä muutoksen takana on paperin korvaaminen sähköisellä viestintäteknologialla sekä medioissa että toimistoissa.

Tietotekniikan kehitys vaikuttaa myös paperituotteiden hintoihin. ICT:n lisääntyvän soveltamisen seurauksena paperiteollisuuden tuottavuus nousee, kilpailu printti- ja sähköisten viestimien välillä lisääntyy ja maailman paperimarkkinat yhdentyvät entisestään. Kaikki nämä muutostrendit lisäävät kilpailua paperimarkkinoilla ja siten paineita paperin hintojen laskulle.

Yksi Hetemäen tutkimuksen keskeisistä tuloksista on, että viimeaikaiset arviot OECD-maiden paperituotteiden pitkän aikavälin kulutuksesta eivät näytä toteutuvan. Keskeinen syy tähän on se, että arvioiden taustalla olevat mallit eivät ota huomioon ICT:n vaikutuksia paperin kulutukseen. Tutkimuksessa esitetään arvio siitä, miten perinteisiä malleja on tulkittava tilanteessa, jossa ICT on muuttanut painopaperimarkkinoiden rakennetta. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta mallien edelleen kehittämiseksi, sekä sähköisen viestintäteknologian ja paperin kulutuksen välisten riippuvuuksien ymmärtämiseksi.

Julkaisut:

1. Lauri Hetemäki "ICT and Communication Paper Markets", teoksessa Hetemäki, L. and Nilsson, S. (eds.) 2005. Information Technology and the Forest Sector. IUFRO World Series, vol. 18, Vienna, August 2005. 2. Hetemäki, L. 2005. Informaatioteknologia ja paperimarkkinoiden muutos. Paperi ja Puu, Vol. 87/No. 7/2005: 418-421. 3. Hetemäki, L. 2005. Informaatioteknologia ja paperimarkkinoiden rakennemuutos. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2005-2006, Metla: 51-54. 4. Hetemäki, L. 2005. Information Technology and the Structural Change in the Paper Market. Featured topic in Finnish Forest Sector Economic Outlook 2005–2006 julkaisussa (Hänninen, R & Sevola, Y. toim), s. 43-46. 5. Hetemäki, L. and Obersteiner, M. US Newsprint Demand Forecasts to 2020. Publications of the Fisher Center for the Strategic Use of Information Technology (FCSUIT) at the Haas School of Business, University of California, Berkeley. http://groups.haas.berkeley.edu/fcsuit/publications.html, January 2002. 6. Hetemäki, L. and Obersteiner, M. US Newsprint Demand Forecasts to 2020. International Institute for Applied Systems Analysis, Interim Report IR-01-070. 2001. Lisätietoja: • Hetemäki, Lauri p. 010 211 2218, sähköposti: lauri.hetemaki@metla.fi

Hankkeen vetäjä: Hetemäki, Lauri
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tutkijat: Haltia, Ville (2002), Seppälä, Risto, VA (2002,2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute