Metla Hanke 3338

Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2004   Asiasanat: Metsäteollisuustuotteet , aikasarjat, ekonometria, ennustaminen, raakapuumarkkinat, suhdannevaihtelu, vientimarkkinat

Tavoitteet

Hanke on jatkoa vuonna 2001 päättyneelle MESU (3174/2)- tutkimushankkeelle ja Wood Wisdom hankkeille (7010, 7028, 7077). Uudessa hankeessa jatketaan metsäteollisuustuotteiden viennin ja raakapuumarkkinoiden analysointia. Tavoitteena on kehittää välineitä, jotka parantavat Metlan edellytyksiä analysoida ja ennustaa markkinoiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Hanke antaa Metlan suhdannekatsauksille analyysivälineitä ja teoreettista pohjaa. Ennustamista varten tarvitaan tietoa myös markkinarakenteista ja niillä vallitsevista yhteyksistä, kausaalisuhteista ja kilpailusta. Tämän vuoksi tavoitteena on tutkia myös vienti- ja puumarkkinoiden ennusteiden taustalla olevia oletuksia esimerkiksi markkinoiden kilpailusta. Tutkimusmenetelmänä on aikasarja-analyysi ja aineistona kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tärkeimpien Euroopan vientimaiden metsäteollisuustuotteiden kysyntää, Suomen ja kilpailijamaiden vientiä ja hintoja sekä raakapuukauppaa kuvaavat aikasarjat. Markkinarakenteita analysoidaan myös talouden tasapainomalleilla. Hankkeen kotimaisina yhteistyötahoina ovat Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos sekä Metlassa tuontipuu-hanke (3320). Ulkomaisina yhteistyötahoina on yhdysvaltalaiset Center for Internationl Trade in Forest Products (Cintrafor) ja Forest Economics and Policy Warnell School of Forest Resources, University of Georgia.

Tulokset

Hankkeessa testattiin ja sovellettiin sahatavara-, paperi- ja raakapuumarkkinoiden kehityksen ennustamiseen tarkoitettuja aikasarjamalleja. Mallit vaihtelivat yhden muuttujan malleista usean muuttujan systeemimalleihin. Ennustetarkuus lisääntyy siirryttäessä yksinkertaisista aikasarjamalleista ekonometrisiin rakenne- ja systeemimalleihin. Käytännön ennustetyössä, kuten esimerkiksi Metlan vuosittain julkaiseman Metsäsektorin suhdannekatsauksen laadinnassa, yksinkertaiset mallit ovat kuitenkin monimutkaisia systeemimalleja käyttökelpoisempia. Aikasarjamallien lisäksi hankkeessa kehitettiin sekä kansallista että globaalia talouden tasapainomallia metsäsektorille. Globaalia metsäsektorimallia sovellettiin mm. mallinnettaessa Euroopan metsien kiihtyvän kasvun taloudellisia vaikutuksia. Kansallisen mallin kehitystyö jatkuu hankkeessa 3415. Markkinarakenteista ja niillä vallitsevista yhteyksistä, kausaalisuhteista ja kilpailusta valmistui julkaisuja koskien mm. Euroopan ja kotimaan raakapuumarkkinoita, Suomen paperiteollisuutta, Suomen ja kilpailijamaiden metsäsektorin kehitystä ja vientimarkkinoiden hintavaihteluiden siirtymistä raakapuun hintoihin Suomessa ja kilpailijamaissa. Tutkimustulosten mukaan Euroopan vientimarkkinoiden taloudelliset vaihtelut heijastuvat suoremmin Suomen raakapuumarkkinoiden kysyntämääriin kuin hintoihin. Siten raakapuun hintaennusteita tehtäessä kotimaan raakapuumarkkinoiden tarjontatekijöiden merkitys korostuu. Hankkeessa kerätty aikasarja-aineisto sisältää tietoa raakapuumarkkinoista, tuotemarkkinoista sekä yleisestä talouskehityksestä kotimaassa sekä Suomen metsäteollisuuden viennin kohdemaissa ja kilpailijamaissa. Tieteellisten julkaisujen lisäksi hankkeessa on julkaistu metsäsektorin markkinoita koskevia ajankohtaisia lehtiartikkeleita ja pidetty esitelmiä ulkomailla ja kotimaassa.

Hankkeen vetäjä: Hänninen, Riitta
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2232
Sähköpostiosoite: riitta.hanninen@metla.fi

Muut tutkijat: Hetemäki, Lauri, VA (2002), Kallio, Maarit, VA (2002-04), Moilanen, Juhani (2002), Mutanen, Antti, JO (2003-04), Toppinen, Anne, JO (2002-04), Uusivuori, Jussi, VA (2004)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute