Metla Hanke 3337

Metsä- ja puutalouden kilpailukyky

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2006   Asiasanat: Yrityssuunnittelu, kannattavuus, laatu, laskentatoimi, omaisuuden arvottaminen, päätöksenteon tukijärjestelmä, riski, tuotto, yksityismetsätalous
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan metsä- ja puutalouden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten metsä- ja puutalouden yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, yritysten talouden suunnittelua ja seurantaa, laatu- ja ympäristöjohtamista, metsää ja metsäteollisuutta sijoituksena, sijoitus- ja rahoitusstrategioita, sekä metsänkasvatuksen taloutta ja metsikön taloudellista tulosta. Metsä- ja puutalouden yritysmuotojen edullisuutta vertaillaan sekä tutkitaan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuotannon skaalaetuja.

Hanke koostuu seuraavista osahankkeista:

 1. Metsä- ja puutalouden yrittäjyys
  Metsäomaisuuden vuotuista arvonmääritystä sekä tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysia voidaan tietotekniikan kehityksen ja MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitojärjestelmän mahdollistaman aineistopohjan laajentumisen myötä merkittävästi tarkentaa. Tutkimus perustuu tiloilta saataviin metsäsuunnitelmiin ja kirjanpitoaineistoihin. Metsätalouden laskentatointa kehitetään vastaamaan maatilametsätalouden tuloksenlaskennan ja johtamisen tietotarpeita ottaen huomioon kansainvälisten IAS (International Accounting Standards) / IFRS (International Financial Reporting Standards) vaatimukset. Metsän arvonmäärittämistä kehitetään soveltaen taloustieteissä käytettyjä omaisuuden arvottamisen menetelmiä.

  Analysoidaan eri omistus- ja toimintamuotoihin liittyviä etuja ja haittoja. Tutkitaan metsätalouden toimialan institutionaalisia toimintaedellytyksiä ja niiden muutoksia sekä metsälökoon ja taloudellisen tuloksen välistä riippuvuutta. Selvitetään metsäsektorin pk-yrittäjyyden kannattavuutta, riskejä ja mahdollisuuksia.
 2. Metsätalouden laatu- ja ympäristöjohtaminen
  Selvitetään laadun kehitystä sertifioinnin seurauksena. Kehitetään laatu- ja ympäristöraportointia. Vertaillaan eri laatu- ja ympäristöjärjestelmien toteutuksia, eroja ja ekotehokkuutta. Tutkitaan laatujärjestelmien ja ympäristöstrategioiden vaikutusta yritystoiminnan tehokkuuteen.
 3. Metsä ja metsäteollisuus institutionaalisina sijoituksina
  Analysoidaan metsäomaisuutta ja metsäteollisuutta sijoituskohteina sekä metsänomistajan että institutionaalisen sijoittajan kannalta suhteutettuna valtion tukeen (esim. KEMERA), verotukseen, markkinoiden rahoitusinstrumentteihin ja muihin sijoituskohdeluokkiin. Tutkitaan metsäsektorin arvoketjuja.
 4. Metsätalousyrityksen sijoitus- ja rahoitusstrategiat
  Metsänomistajien ja sijoittajien päätöksentekoa varten kehitetään suosituksia edullisimpien sijoitus- ja rahoitussalkkujen avulla.
 5. Talouden suunnittelu ja seuranta suurmetsätaloudessa
  Yhteistyössä suurmetsälöiden kanssa kehitetään metsäsuunnittelua yrityssuunnittelun suuntaan ja toteutetaan metsätalousyrityksen johtamista palvelevia järjestelmiä koko yksityismetsätalouden kenttää varten.
 6. Metsänkasvatuksen intensiteetti ja metsikön taloudellinen tulos
  Metsänomistajan päätöksiin voivat vaikuttaa esimerkiksi mahdollisimman suuren puuntuotannon tavoittelu, metsänhoidon kustannustehokkuus tai kustannusten minimointi lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksessat arkastellaan, mikä on vaihtoehtoisten päätösten vaikutus metsiköstä saataviin tuloihin koko kiertoaikana. Tulokset auttavat metsänomistajia sekä metsätalouden neuvonta- ja valvontatehtävissä toimivia ammattilaisia soveltamaan taloudellisia perusteluja metsänkasvatuksessa silloinkin, kun tavoitteet vaihtelevat.


Osahankkeet ja niiden tulokset
Hankkeen taustaa

Kotimaisia yhteistyötahoja ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Joensuun yliopisto, yhteismetsät, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskukset sekä Tapion Metsätalouden luonto- ja laaturyhmän jäsenet Maa- ja metsätalousministeriöstä, MTK:sta, Metsähallituksesta, UPM-Kymmenestä, Stora Ensosta ja M-realista. Metlassa keskeisiä yhteistyötahoja ovat hankkeet 3282 'Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön kasvatusvaihtoehtojen arviointiin' ja 3292 'Mallit, suunnittelu ja päätöstuki metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa'. Ulkomaisina yhteistyötahoja ovat eräät Saksan metsäntutkimuslaitokset, Ruotsin maatalousyliopisto ja eräät USA:laiset metsätieteelliset tiedekunnat.

Hanke täydentää ja soveltaa jo tehtyä tutkimusta kohdistuen kattamaan metsä- ja puutalouden kilpailukyvyn kannalta keskeisiä teemoja. Metlassa aiemmat hankkeet 3189 'Metsänomistajan liiketaloudellinen päätöksenteko' ja erityisesti sen osahanke 'Metsäluonnonhoidon liiketalous' sekä edeltävä hanke 3009 'Metsätalouden kannattavuus' ovat jo tuottaneet tässä hankkeessa hyödynnettäviä tuloksia. Metsäntutkimuslaitoksen ohjelmistojen kuten esim. MELAn lisäksi käytetään ohjelmistoja, joita on kehitetty mm. Tapiossa (esim. SOLMU) , Joensuun yliopistossa (esim. MONSU), Helsingin kauppakorkeakoulussa (esim. VIG), Teknillisessä korkeakoulussa (esim. HIPRE) ja USA:laisissa metsätieteellisissä tiedekunnissa (esim. SARA ja SNAP II).

Tulokset

Hankkeessa kehitettiin (i) metsätalouden laskentatoimen ja (ii) metsätalouden rahoituksen sekä (iii) hakkuukypsyystutkimus Suomen metsätaloutta ja maatilataloutta varten:

"Metsä- ja puutalouden yrittäjyys" -osahankeessa kehitettiin yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen kanssa sekä metsän arvonmääritys että EU:n IAS/IFRS mukainen tilinpäätös ja metsätalouden kannattavuusseuranta tuotantokäyttöön tarjottavaksi MTT Taloustutkimuksen kannattavuus- kirjanpitotiloille.

Metsätalouden IFRS/IAS tilinpäätöksistä ja metsäomaisuuden arvonmäärityksestä raportoitiin valtakunnallisella tiedotteella: "Maatilametsätalouden kannattavuusseuranta tarkentuu".

Tulokset tuotteistettiin MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitojärjestelmän Taloustohtori -internetpalveluun. Metsätalouden tulokset palvelussa perustuvat MTT:n kannattavuuskirjanpitojärjestelmän MARTTI ja Metlan metsäsuunnitettelujärjestelmän NettiMELA väliseen internet-välitteiseen keskusteluun tietokoneajojen toteutuksessa.

Tuloksista raportoitiin julkaisuissa:

Hankkeessa tutkittiin metsätalouden institutionaalisia toimintaedellytyksiä kuten yksityismetsätalouden menestystekijöitä, joista raportoitiin proceedings-julkaisussa:Osahankkeessa tutkittiin myös yhteismetsiä yritys- ja yhteistyömuotoina.

"Metsä ja metsäteollisuus sijoituskohteina" -osahankkeen tulokset valmistuivat ja tuotteistettiin metsätilastollisen vuosikirjan ja tilastotiedotteiden tietopalveluksi sekä METINFO-internetpalveluksi. Tuloksista julkaistiin metsäomaisuuden sijoitustuoton ja sen komponoinnin konstruoinnista artikkeli:

"Metsätalousyrityksen sijoitus- ja rahoitusstrategiat" -osahankkeessa kehitettiin johtamista palvelevia järjestelmiä tukemaan metsänomistajan ja sijoittajan päätöksentekoa. Tuotettiiin valtakunnan tason aineistoihin perustuen referee-prosessiin artikkeli: ja esitelmät Scandinavian Society of Forest Economics (SSFE) kongressissa Uppsalassa ja Gillelejessä sekä 12th Systems Analysis in Forestry -symposiumissa Burlingtonissa, Vermontissa.

"Talouden suunnittelu ja seuranta suurmetsätaloudessa" -osahankkeessa kehitettiin yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen kanssa metsäsuunnittelua yrityssuunnittelun suuntaan. Siihen liittyen hankittiin yksityismetsälöiden testiaineisto, jonka avulla tuotettiin portfoliojohtamisen soveltamisesta hakkuukypsyyteen käsittelevä hyväksytty artikkeli:

Samasta teemasta pidettiin esitelmät Scandinavian Society of Forest Economics (SSFE) meetingissä Järvenpäässä sekä kolme esitelmää IUFRO:n maailmankongressissa Australiassa v. 2005.

Metsänkasvatuksen intensiteetti ja metsikön taloudellinen tulos-osahankkeessa saatiin hakkuukypsyystutkimukset saatiin valmiiksi ja tulokset julkaistiin artikkelissa: jonka keskeisiä tuloksia esiteltiin julkaisussa:

Hakkuukypsyystutkimuksen tuloksista tuotettiin tiedote: Kantohintojen ja kasvun vaikutus metsänuudistamisen kypsyyteen otettavissa käyttöön metsäsuunnitteluohjelmistoissa

Käynnistyvää puunhankintahanketta varten tuotettiin julkaisut:

Jälkimmäisessä artikkelissä vertaillaan varautuvaa ja reagoivaa toimintapolitiikkaa koneiden, laitteiden ja varaosien toimivuuden ja toiminnan kustannustehokkuuden kannalta. Artikkelista on tehty tiedote Vikatilastoista apua kustannusten hallintaan ja johtamiseen Metlan Internet-sivulle.

Hankkeen vetäjä: Penttinen, Markku

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2003-06), Hyytiäinen, Kari, VA (2006), Lausti, Antrei (2004), Moilanen, Juhani (2003-04), Tikakoski, Simo (2006), Uotila, Esa, VA (2002-06), Viitala, Esa-Jussi, VA (2003-04)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute