Metla Hanke 3330

Maapalloistuva metsäsektori -mahdollisuudet ja uhkat Suomelle

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2002-2003   Asiasanat: Suomi, kansainvälinen kauppa, metsätuotteet, suhteelliset edut

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet:
1. Kuvailla metsäsektorin globaalistamista.
2. Arvioida tämän globaalistamisen aiheuttamia mahdollisuuksia ja uhkia Suomen metsäsektorille.

Tulokset

Suhteellisia etuja metsätuotteiden kansainvälisessä kaupassa mitattiin metsätuotteiden nettoviennin ja bruttokansantuotteen suhteella. Suhteelliset edut ovat näin mitattuina pysyneet Suomessa viime vuosina noin kahdeksan prosentin tasolla, mutta Ruotsissa ja Kanadassa yli puolta alempana. Myös muissa yhdeksässä pahimmassa kilpailijamaassa eri mantereilta suhteellisten etujen taso jää vieläkin alemmaksi. Vuosien 1975-2001 vuotuinen suhteellisten etujen trendimuutos oli Suomessa -0.45 ja Ruotsilla -0.67 sekä Kanadalla + 0.51 %. Uudessa Seelannissa, Brasiliassa ja Etelä Afrikassa vastaavat vuosikasvut vaihelivat välillä 3.6-5.8 %. Tulokset antavat viitteitä siitä, että suhteelliset edut metsätuotteiden kansainvälisessä kaupassa ovat kolmella maailman suurimmalla nettovientimaalla kyllästymässä ja siirtymässä kohti Etelän nopeakasvuisten ja korkeasti kannattavien puuviljelmien maita. Laajeneva ulkomaankauppa oli aikoinaan eräs kestävän metsätalouden tukipylväitä Suomelle. Meillä oli kuitenkin jo yli sata vuotta sitten metsillä selkeät omistusoikeudet. Kun metsävarat vähenivät kaskeamisen, tervanpolton ja hakkuiden lisääntymisen myötä, niin jäljelle jäävän puuston arvo kohosi. Näin ei tapahdu tropiikissa, jossa luonnonmetsien omistusoikeudet ovat useimmiten epämääräiset. Tällöin ei metsäkadon edetessä tapahdu jäljelle jäävän metsän arvonnousua markkinoiden avulla. Lisäksi korruptoituneissa oloisssa metsälakien toimeenpanon vaikuttavuus on heikkoa. Metsien kohtaloa ei siellä voida päättää myöskään yksin metsäpolitiikalla ja metsätalouden markkinoilla, vaan esimerkiksi metsän raivaus maatalouteen on usein etusijalla. Selitimme metsäalan vähenemistä yhdeksällä muuttujalla 24-35 topiikinmaassa Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Parhaat mallimme selittivät 96 % metsäalan maakohtaisesta vaihtelusta. Kun trooppisen maan avoimuus ulkomaan kaupalle ((vienti + tuonti)/bkt) lisääntyi 10 %, niin metsäala väheni 5 %. Tutkimustuloksemme ovat kansainvälisesti kiinnostavia, koska monet kehityshankkeet ovat tähdänneet juuri maan vientitulojen lisäämiseen. YK:n metsäfoorumin toukokuun 2003 kokouksessa kansainvälisen kaupan rooli kestävän metsätalouden aikaansaamisessa on erityistarkastelussa.(ks. myös englanninkielinen Results -osuus)

Hankkeen vetäjä: Palo, Matti

Muut tutkijat: Katila, Pia (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute