Metla Hanke 3323

Metsien hiilivarastojen dynamiikan mallit

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001-2006   Asiasanat: ilmastomuutos, metsien hiilinielu, metsien hiilitase, prosessimallinnus
Tutkimusohjelma: Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät

Tavoitteet

HANKE
Hanke koostuu kahdesta osasta: 1) Hiilen varastojen ja virtojen metsikkömalli -osassa kehitetään malleja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan analysoida metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksia metsikön hiilitaseisiin ja 2) Ekonomia -osahankkeessa tarkastellaan miten metsiä voi kestävästi ja kannattavasti käyttää hiilensitomiseen, ja mitä hiilensitominen merkitsee metsäsektorille.

METSIKKÖMALLI
Mallinnushankkeessa on käytetty J. Liskin Eurooopan metsäinstituutissa kehittämää kangasmaiden karikkeen hajoituksen Yasso -mallia . Yhteistyössä muiden HMS -ohjelman hankkeiden (3324, 3306, 3399) kanssa on kehitetty komponentteja Yasso mallin käyttöön (Lehtonen ym. 2004a, 2004b) sekä tutkittu mallin ominaisuuksia . Yasso-malli on kytketty Motti simulaattoriin (Hynynen ym. 2004). Yasso-Motti malliyhdistelmällä voidaan tutkia mm. harvennusten vaikutuksia metsikön hiilivaroihin.Yasso mallia on käytetty Suomen kasvihuonekaasuraportoinnissa lahopuun, karikkeen ja maan orgaanisen aineen varastojen muutosten arviointiin.

EKONOMIA
Hiiliekonomian hankkeessa tutkitaan toisaalta mahdollisten hiilensidontaan yllyttävien politiikkakeinojen vaikutuksia yksityismetsänomistajien hakkuukäyttäytymiseen ja toisaalta hiilen sidonnan kustannustehokkuutta. Metsänomistajien hakkuukäyttäytymistä tutkitaan numeerisella metsän ikäluokkamallilla, jonka avulla selvitetään erityisten hiilivuokrien ja hiilensidontaa edistävien metsänhoitotoimenpiteiden tukien vaikutuksia.

Hiilen sidonnan kustannustehokkuutta tutkitaan metsikkötason havaintoaineistolla vertaamalla esimerkiksi kiertoaikojen muutosten ja harvennushakkuiden määrien ja intensiteetin vaikutuksia.

Alustavien tulosten mukaan pienehköt hiilensidonnan lisäykset kannattaisi toteuttaa lähinnä metsikköharvennuksia muuttamalla (tuotettu Metlan ja Helsingin yliopiston metsäekonomian laitoksen tutkimushankkeessa: L. Valsta, J. Pohjola, J. Mononen, J. Uusivuori). Kiertoajan pidentämisen merkitys kasvaa kuitenkin sitä suuremmaksi, mitä enemmän hiiltä halutaan sitoa hehtaaria kohti. Ohjauskeinojen osalta hiilivuokrat yksityismetsänomistajille tukevat tehokkaasti suorien metsänhoitokorvausten vaikutusta.

Viitteet:

Lehtonen, A., Mäkipää, R., Heikkinen, J., Sievänen, R. & Liski, J. 2004a. Biomass expansion factors (BEFs) for Scots pine, Norway spruce and birch according to stand age for boreal forests. Forest Ecology and Management 188(1-3): 211-224.

Lehtonen, A., Sievänen, R., Mäkelä, A., Mäkipää, R., Korhonen, K.T. & Hokkanen, T. 2004b. Potential litterfall of Scots pine branches in southern Finland. Ecological Modelling 180(2-3): 305-315.

Hynynen, J., Ahtikoski, A., Siitonen, J., Sievänen, R. & Liski, J. 2005. Applying the MOTTI simulator to analyze the effects of alternative management schedules on timber and non-timber production. Forest Ecology and Management 207:5-18.


Hankkeen vetäjä: Sievänen, Risto
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5487
Sähköpostiosoite: risto.sievanen@metla.fi

Muut tutkijat: Haakana, Markus, VA (2003-04), Hartman, Markus, VA (2004-06), Ilvesniemi, Hannu, VA (2005), Kareinen, Timo, VA (2005-06), Laturi, Jani, VA (2005-06), Lehtonen, Aleksi, VA (2003-05), Minkkinen, Kari (2003), Muukkonen, Petteri (2003,2005), Mäkelä, Helena, VA (2004), Mäkipää, Raisa, VA (2003-05), Peltoniemi, Mikko, VA (2004), Perttunen, Jari, VA (2006), Pingoud, Kim (2003-05), Pohjola, Johanna, JO (2003-06), Starr, Michael, VA (2002-04), Tomppo, Erkki, VA (2003-05), Ukonmaanaho, Liisa, VA (2002), Uusivuori, Jussi, VA (2004-06), Vainio-Mattila, Marjaana (2003), Vanhanen, Heidi, VA (2004)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute