Metla Hanke 3301

Puun kasvunvaihtelu lyhyellä aikavälillä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2003   Asiasanat: Paksuuskasvu, kasvupanta, mallintaminen

Tavoitteet


Tavoitteena on jakaa puun läpimitan tunneittaisen vaihtelu komponentteihin (solujen jakautumisesta ja laajenemisesta aiheutuva kasvu / rungon vesimäärän vaihtelusta johtuva turpoilu / talviseen lepotilaan siirtymisestä aiheutuvat läpimitan muutokset). Menetelmiä sovelletaan kasvukauden pituuden seurantaan, vuotuisen kasvuindeksin määrittämiseen pantamittausten avulla ja puulajialkuperien kasvurytmin erojen selvittämiseen. Tavoitteena on myös edelleen kehittää kasvupantamenetelmän tarkkuutta ja luotettavuutta mm. hyödyntämällä telemetristä tiedonsiirtoa.

Tulokset

Hankkeessa kehitettiin menetelmä, jolla mitataan puun päivittäistä paksuuskasvua ottamalla puun rungosta näytteitä kasvukauden aikana. Näytteistä voidaan tarkasti mitata näytteenottohetkeen mennessä kertyneiden solukerrosten lukumäärä. Kun näytteenotto toistetaan riittävän usein, tuloksista saadaan hyvin täsmällistä tietoa paksuuskasvun nopeudesta kasvukauden eri vaiheissa. Perinteisen lähestymistavan (rungon dimensioiden mittaaminen) ongelmana on muista syistä, etenkin rungon sisältämän vesimäärän vaihtelusta aiheutuva merkittävä satunnaisvaihtelu.

Hankkeessa kehitettiin myös perinteistä kasvupantamenetelmää, joka perustuu puun ympärysmitan vaihteluiden mittaamiseen suurella tarkkuudella. Tuloksena oli uudentyyppisen kasvupannan prototyyppi. Kasvupanta voidaan yhdistää GSM-lähettimeen, joka lähettää mittaustulokset suoraan toimistossa sijaitsevalle tietokoneelle. Tähänastisissa järjestelmissä kasvupannat on yhdistetty sähköjohdoilla metsässä sijaitsevaan tiedonkeruulaitteeseen, mikä on oleellisesti kalliimpi ja toimintahäiriöille altis tiedontallennusmenetelmä.

Runkopuunäyte- ja kasvupantamenetelmillä tutkittiin männyn ja kuusen päivittäistä paksuuskasvua kesinä 2001 – 2003. Tuloksia esiteltiin Metsäntutkimuslaitoksen internet-sivuilla (www.metla.fi/metinfo/kasvu/paivittainen) sovellutuksessa, jossa koemetsiköissä kasvupannoilla tehtäviä mittaustuloksia siirretään joka päivä automaattisesti internetiin, jossa ne ovat lukijoiden nähtävissä muutamien tuntien viiveellä. Lisäksi hankkeessa kehitetyillä menetelmillä tutkittiin eroja kuusilajialkuperien kasvurytmissä Metsäntutkimuslaitoksen provenienssikokeilla sekä Pinus patulan kasvurytmiä viljelymetsissä Tansaniassa.

Hankkeen vetäjä: Nöjd, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5462
Sähköpostiosoite: pekka.nojd@metla.fi

Muut tutkijat: Mäkinen, Harri, VA (2001-03), Pesonen, Erkki, VA (2000-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute