Metla Hanke 3287

Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2006   Asiasanat: kävijätutkimus, markkinattomien hyötyjen arvottaminen, metsien monikäyttö, sosiaalinen kestävyys, ulkoilukäyttäytyminen, virkistyskokemus, virkistyskäyttö
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa virkistyskäytön kysynnästä sekä luonnossa virkistäytymisestä yhteiskunnalle ja yksilöille koituvista hyödyistä. Virkistyskäytön kysynnällä tarkoitetaan väestön ulkoilutarvetta, joka ilmenee virkistysalueilla käyntikertoina, harrastuskertoina, virkistäytymiseen käytettyinä päivinä ja tunteina. Virkistyskäytön kysyntää selitetään ulkoilijoiden sosioekonomisilla taustatekijöillä ja matka- ja muilla kustannuksilla. Luonnossa virkistäytymisellä on sosiaalisia ja psykologisia hyötyjä, joita tutkitaan sosiaalitieteiden menetelmin. Hyötyjä mitataan myös taloustieteellisin menetelmin, jotta ne voidaan yhteismitallistaa virkistyspalvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kanssa.

Hankekokonaisuuden tavoitteet ovat:

Tulokset

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventointi (LVVI)-tutkimuksen tuloksista on koottu loppuraportti Luonnon virkistyskäyttö 2000 (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 802, 2001). Raportti sisältää ensimmäisen kerran ulkoilutilastoja 15-74-vuotiaiden suomalaisten osallistumisesta erilaisiin ulkoiluharrastuksiin, virkistyskäytön kohdistumisesta erilaisille alueille sekä runsaasti muita tietoja luonnossa virkistäytymisestä työikäistä väestöä ja koko maata kattavasti. LVVI-tulosten tiivistelmäraportti julkaistiin 2002 (MT 834). Raportti maakunnallisista ulkoilutilastoista julkaistiin 2002 (MT 885) ja maakunnalliset ulkoilutilastotaulukot julkaistiin METINFO Metsätietopalvelun internet-sivuilla vuoden 2003 alussa. LVVI-aineistosta saatuja tuloksia on esitetty useissa artikkeleissa (mm. MT 866, Terra 114:3, Terra 115:4, 116:4, Liikunta & tiede 2003, 2004, 2005, Metsätieteen aikakauskirja 2/2004). LVVI- julkaisuista ja esitelmistä on päivitetty luettelo MetINfon sivustolla www. metla.fi/MetInfo/monikaytto/lvvi --> katso julkaisut ja esitelmät. Metsähallituksen kanssa yhteistyössä tuotettiin vuonna 2001 Kävijätutkimusopas (Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja sarja B, No 62). Virkistyskäytön arvottamistutkimuksista tuloksia on esitetty useissa eri artikkeleissa 'Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelman' loppuraportissa 'Metsien eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen' (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800). Tuloksia luonnon monimuotoisuuden arvostamisesta, maisema- ja virkistysarvoista on julkaistu Metsäntutkimuslaitoksen tiedonannossa 846 (2002). MMV (Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas) -konferenssin kokoomajulkaisu on saatavissa Metlan työraportteja sarjan online-julkaisuna osoitteessa http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp002.htm.

Hankkeen vetäjä: Sievänen, Tuija
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5269
Sähköpostiosoite: tuija.sievanen@metla.fi

Muut tutkijat: Horne, Paula, VA (2002-03), Neuvonen, Marjo (2003-06), Ovaskainen, Ville, VA (2002-06), Tönnes, Susan (2002-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute