Metla Hanke 3286

Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2004   Asiasanat: Vuorovaikutteinen suunnittelu, arvostukset, kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen anal, maiseman visualisointi
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tehtävänä on tutkia osallistavaa metsäsuunnittelua yksityisten, valtion (Metla, Metsähallitus) ja kuntien omistamissa metsissä. Osallistavan metsäsuunnittelun tarkoituksena on antaa kansalaisille ja sidosryhmille mahdollisuus vaikuttaa metsien hoitoa ja käyttöä koskevaan päätöksentekoon. Prosessissa pyritään yhteensovittamaan useiden intressiryhmien tavoitteita. Hankkeessa tutkitaan suunnitteluun osallistuvien arvoja ja tavoitteita ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa analysoidaan suunnitteluprosessin päätöksenteon dynamiikkaa ja vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös kehittää vuorovaikutteisia metsäsuunnittelu- ja päätöstukimenetelmiä sovellettavaksi käytännön metsäsuunnitteluun. Keskeisenä tehtävänä on myös kehittää menetelmiä, joissa metsäsuunnittelun numeerisia päätösanalyyseja voidaan hyödyntää yhdessä kvalitatiivisten analyysien kanssa.

Kansallinen metsäohjelma ja aluekehitys

Metsätalouden alueellinen verkosto muodostuu alueellisen metsäohjelman laatimiseen osallistuneista toimijoista sekä metsäneuvonnan ja alue- ja tilasuunnittelun osapuolista. Kansallisen metsäohjelman ja kestävyyden eri ulottuvuuksien toteutuminen käytännössä edellyttää vuorovaikutusta aluetason ja kansallisen tason toimijoiden välillä. Alueelliset metsäohjelmat ja erilaiset paikallisista tarpeista lähtevät aluekehityshankkeet tuovat metsäkeskuksille uusia suunnittelutilanteita.

Hankkeeseen liittyvän yhteisrahoitteisen tutkimuksen "Toimijaverkostot ja oppimislähtöinen suunnittelu kansallisen metsäohjelman toteuttamisessa" tavoitteena on tutkia, kuinka alueellinen metsätalouden toimijaverkosto onnistuu toteuttamaan Kansallisen Metsäohjelman tavoitteet ja tukemaan aluekehitystä. Metsäkeskusten osalta analysoidaan metsäsuunnittelun ja -neuvonnan nykyisiä toimintatapoja toimijaverkkoanalyysin avulla ja kehitetään uusia, metsäkeskuksille sopivia yhteistyömalleja oppimislähtöisen suunnittelun näkökulmasta.
lisätietoja kansallisesta metsäohjelmasta saat maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilta

Tulokset

Tutkimukset ovat tuottaneet tietoa taajamametsien vuorovaikutteisesta suunnittelusta, metsänhoidosta ja niihin liittyvistä arvoista ja asenteista. Taajamametsien ekologiaa koskevissa tutkimuksissa on saatu lisätietoa metsien pirstoutumisen ja runsaan ulkoilukäytön vaikutuksista metsäkasvillisuuteen. Hankkeesta on ilmestynyt useita julkaisuja myös koskien yksityismetsien osallistavaa suunnnittelua ja analyyttisen hierarkisen prosessin (APH) soveltamista luonnnonvaroja koskevaan päätöksentekoon.

Toimijaverkostojen ja oppimislähtöisen suunnittelun roolia Kansallisen metsäohjelman toteuttamisessa tutkineen projektin tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että kaikissa tutkituissa metsäkeskuksissa (Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) yhteistyöverkosto jakaantuu kiinteään, kontaktimaiseen ja harvinaiseen verkostoon. Kiinteään verkostoon kuuluvat metsäkeskusten itsensä lisäksi metsänhoitoyhdistykset ja metsäteollisuus. Tämä kiinteä verkosto kuitenkin etäännyttää metsäkeskusta jonkin verran joistain muista toimijoista, esimerkiksi luontomatkailuyrityksistä, ympäristöjärjestöistä ja paliskunnista, sekä näiden metsätalouden kehittämiseen liittyvistä näkemyksistä.

Sidosryhmien määrittämät metsätalouden tavoitteet näyttävät olevan samanlaisia kaikissa metsäkeskuksissa, vaikka luonnonolot ja myös sosio-ekonomiset olot ovat maakunnissa erilaiset. Esimerkiksi eri sidosryhmät painottavat luonnonsuojelua yhtä paljon riippumatta siitä, onko maakunnan metsistä suojeltu 1,2 % vai 26 %. Alueellisten toimijoiden tavoitteet tuntuvat siis kumpuavan valtakunnallisista keskustelusta ja päämääristä sen sijaan, että ne perustuisivat oman maakunnan voimavaroihin ja tilanteeseen.

Hankkeen vetäjä: Löfström, Irja
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2418
Sähköpostiosoite: irja.lofstrom@metla.fi

Muut tutkijat: Fritze, Hannu, VA (2002), Hamberg, Leena (2001-02), Kangas, Jyrki (2000-03), Leskinen, Leena, JO (2001-03), Lovén, Lasse, JO (2002-03), Malmivaara-Lämsä, Minna (2000-02), Tönnes, Susan (2003), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute