Metla Hanke 3283

Metsikön rakenne, kilpailudynamiikka ja puuntuotoskyky kasvumalleissa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000-2005   Asiasanat: Biomassa, kasvumalli, kasvupaikka, kilpailu, metsikön kehitys, metsikön tiheys, puun laatu, puuntuotoskyky
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

 • Kehitetään menetelmiä metsikön kehitysennusteiden hyödynnettävyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi.
 • Laaditaan puun ja metsikön rakennetta ja metsikön kehitystä ennustavia malleja, joiden luotettava käyttöalue on metsän käsittelyn suhteen nykyisiä malleja laajempi.
 • Kehitetään kasvupaikkamuutujiin perustuva puuntuotoskyvyn ennustusjärjestelmä, jonka avulla voidaan verrata erilaisten kasvupaikkojen puuntuotoskykyä maan eri osissa ja puulajien välillä

Tutkimusaiheet ja menetelmät

 • puuston rakenne
  • puuston runkolukujakauma metsikkötunnusten funktiona
  • puiden biomassakomponentit
  • puiden sisäinen ja ulkoinen oksaisuus
 • metsikön kehitysdynamiikka
  • kilpailun vaikutus puun runkomuotoon ja latvuksen pituuteen
  • metsikön kasvun jakaantuminen puiden välille
  • metsikön juoksevan kasvun riippuvuus kasvupaikan puuntuotoskyvystä
 • kasvupaikan puuntuotoskyky
  • pituusboniteetin riippuvuus kasvupaikkatekijöistä
  • puuntuotoskyvyn riippuvuus pituusboniteetista ja kasvupaikkatekijöistä

Tärkeimpänä mallitusmenetelmänä ovat aineistojen hierarkisen rakenteen huomioonottavat lineaariset sekamallit. Eri selitettävien muutujien hierarkisten satunnaisvaikutusten välisiä riippuvuuksia kuvataan lineaarisilla moni-muutuja-malleilla. Lisäksi puuston runkoluku-jakaumien mallituksessa käytetään maximum likelihood menetelmää.


Tulokset

Hankkeessa tuotettiin metsikön kehityksen ennustamiseen soveltuvia malleja kuvaamaan metsikön rakennetta ja puuston sekä määrällistä että laadullista kehitystä. Malleissa metsikön kehitys kuvataan puiden kasvun summana, johon vaikuttaa luonnonpoistuma, tehdyt harvennukset ja lannoitus. Metsikön rannetta kuvaavien mallien avulla voidaan ennustaa metsikkökuvion puiden kokojakauma metsätaloussuunnitelman kuviotunnusten avulla myös tilanteessa, jossa vain osa metsikkötunnuksista tiedetään. Kasvumalleissa otettiin käyttöön uusi harvennusreaktion kuvausmenetelmä. Siinä puun latvuksen koko säätelee harvennusreaktiota, jonka ansiosta harvennustapa sekä harvennusvoimakkuus voidaan ottaa entistä joustavammin huomioon. Puiden laatukehityksen kuvaamiseksi laadittiin puiden oksikkuuden kehitystä ennustavat mallit. Hankkeessa kehitetyt mallit on pääosin liitetty MOTTI-ohjelmistoon, jonka avulla voidaan verrata metsiköiden vaihtoehtoisia kasvatusohjelmia erilaisilla kasvupaikoilla.

Hankkeen vetäjä: Ojansuu, Risto
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5464
Sähköpostiosoite: risto.ojansuu@metla.fi

Muut tutkijat: Hotanen, Juha-Pekka, JO (2001-05), Hynynen, Jari, VA (2001-02), Hökkä, Hannu, RO (2001,2003-04), Kukkola, Mikko, VA (2001-02,2004-05), Mäkinen, Harri, VA (2001-05), Perttunen, Jari, VA (2003), Repola, Jaakko, RO (2001-05), Siipilehto, Jouni, VA (2001-05), Yli-Kojola, Hannu (2001-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute