Metla Hanke 3270

Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2006   Asiasanat: MELA, metsäohjelmat, metsätalouden suunnittelu, metsätietojärjestelmät, osallistava suunnittelu
Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Tavoitteet

Vuonna 1999 järjestettiin tutkimusohjelman aloitusseminaari sidosryhmille. Seminaariesitelmät julkaistiin Metlan tiedonantona (MT752) yhdessä MELA-käyttäjäpäivien esitelmien kanssa. Tutkimusohjelman tutkijakokousten yhteydessä on tutustuttu eri organisaatioiden suunnittelutyöhön ja kehittämistarpeisiin. Koordinaatiohanke on lisäksi huolehtinut ohjelman eri hankkeiden välisistä yhteistyöedellytyksistä kuten suunnittelumenetelmien markkinointiin ja koulutukseen soveltuvan MELA-ohjelmiston internet-sovelluksen (DemoMELA) kehittämisestä

Tulokset

Ohjelmassa oli viisi Metlan hanketta, jotka olivat verkostoituneet 12 yhteisrahoitteiseen liitännäishankkeeseen. Metlan omat tutkimushankkeet olivat:
- ”Metsätalouden mallintaminen ja analyysit” (3002), 1985-, hankkeen vetäjä 1985-1996 Siitonen Markku, 1996-2005 Nuutinen Tuula ja 2005- Salminen Olli, VA
- ”Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä” (3285), 2000-2003, hankkeen vetäjä Lappi Juha, SU
- ”Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä” (3286), 2000-2004, hankkeen vetäjä Löfström Irja, VA
- ”Metsäsimulaattori” (3284), 2000-2006, hankkeen vetäjä Siitonen Markku, VA
- ”Metsävaratiedon hankinta ja estimointi suunnittelua varten” (3343), 2002-2007, hankkeen vetäjä Korhonen Kari Tapani, JOMetsätalouden mallintaminen ja analyysit” –hankkeen päätuote on MELA-ohjelmisto. Ohjelman aikana MELA-ohjelmistoa täydennettiin erilaisilla metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia kuvaavilla tiedoilla (esimerkiksi suometsien kehitystä, ilmaston muutoksen vaikutuksia sekä puuston biomassaa ja metsien monimuotoisuutta kuvaavat muuttujat), joita on hyödynnetty valtakunnallisissa, alueellisissa tilatason metsälaskelmissa. Hankkeessa kehitettiin myös MELA-aineistorajapintoja, -malleja, -menetelmiä ja –sovelluksia (yritys- ja tilakohtaiseen metsäsuunnitteluun eri organisaatiossa. Uudet ominaisuudet on julkistettu MELA-versioissa, joita käyttävät Metlan lisäksi Metsähallitus, metsäyhtiöt, metsäkeskukset ja Tapio, metsäoppilaitokset ja Joensuun yliopisto. Tietotuotteiden ja palveluiden käytäntöön siirtoa on tehostettu ja tulosten hyödynnettävyyttä parannettu kehittämällä vuorovaikutteisia MELA-verkkopalveluita (Metsälaskelmat, Demo- ja NettiMELA, ks. http://www.metla.fi/metinfo/mela).Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmän kehittämistä palvelevia hankkeita tutkimusohjelmassa oli kaksi: ”Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä” (J) sekä ”Metsäsimulaattori”. J-hankkeen päätulos on ohjelmisto, joka sisältää sekä metsikkösimulaattoreiden rakentamiseen soveltuvan simulointikielen että metsätalouden suunnittelutehtäviin soveltuvan lineaarisen optimoinnin moduulin (http://www.metla.fi/products/J). ”Metsäsimulaattori”-hankkeessa kehitetään vanhalle MELA-simulaattorille seuraajaa, joka pystyy hyödyntämään avoimia mallikirjastoja (esim. SIMO). Hankkeessa ”Metsävaratiedon hankinta ja estimointi suunnittelua varten” tärkeitä teemoja olivat metsävaratietojen jatkuvan ylläpidon inventointimenetelmien ja puustotunnusten laskennan kehittäminen, kuvatulkintapohjaiset analyysit sekä luotettavuustarkastelut. EU-rahoitteisen ”Metsänomistajan verkkopalvelut”-hankkeen ja MMM:n rahoittaman Meja-hankkeen tulosten perusteella metsävaratiedon ylläpidossa pitäisi panostaa järjestelmiin, joilla puunostajilta saadaan paikannettu tieto tehdyistä hakkuista. Alustavien tulosten mukaan jatkuva metsävaratiedon ylläpito on osoittautunut kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi perinteiselle kertainventointiin perustuvalle suunnittelulle.Hankkeessa ”Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä” on tutkittu suunnitteluprosesseja sekä vuorovaikutteisia metsäsuunnittelu- ja päätöstukimenetelmiä. Tutkimukset ovat tuottaneet tietoa mm. metsäohjelmien toimijaverkostoista, taajamametsien vuorovaikutteisesta suunnittelusta, metsänhoidosta ja niihin liittyvistä arvoista ja asenteista.Tuloslistaus Metsätalouden suunnitteluohjelman (MTS) sivuilla.

Hankkeen vetäjä: Nuutinen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5351
Sähköpostiosoite: tuula.nuutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Matala, Juho (2006), Redsven, Visa, JO (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute