Metla Hanke 3267

Suontutkimuksen pysyvät kenttäkokeet ja aineistotietokannat

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: analyysit, evaluointi, kenttäkoe, metsäojitus, mittaukset, seuranta, suometsikkö, tiedonhallinta, ylläpitotarve
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää suontutkimuksen kenttäkokeista nykyisiä ja tulevia tutkimuksen painoaloja parhaiten palvelevat koemetsiköt ja laatia niille ylläpito-ohjelma. Samalla luodaan kokeilta kerätyille mittaus- ja analyysiaineistoille nykyistä toimivampi arkistointisysteemi. Hankkeen toivotaan palvelevan paitsi nykyisiä myös tulevia ojitusalueiden ekologiaan ja metsänkasvatukseen liittyviä tutkimuksen painoalueita.

Tulokset

Turvemaiden pysyvistä kokeista muodostettiin valtakunnallinen tietokanta. Siihen on koottu mittaus- ja laskentatuloksia, kasvillisuusdataa sekä tietoja koealojen ja kokeiden hoitotoimenpiteistä. Ensimmäiset ojitukset on tehty v. 1867 ja ensimmäiset puustomittaukset v. 1923. Karjalan kannaksella sijaitsevan Raivolan kokeilualueen suokokeiden vanhat (1930- 1939) ja uudet (1999-2000) tiedot on myös tallennettu tietokantaan. Aineiston keruu jatkuu muiden hankkeiden puitteissa. Suontutkimuksen kenttäkokeille on myös tehty yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat, erityisesti niiden ylläpitoa ja tulevaa käyttöä ajatellen.

Tietokannassa on tällä hetkellä tiedot n. 600 koealasta, joista aktiivisia, vuoden 1990 jälkeen mitattuja, on Suomessa n. 160. Lisäksi Raivolassa 1930-luvulla mitatuista 88 koealasta on mitattu uudelleen 46 kpl vuosina 1999-2000. Aluskasvillisuuden lajirunsaudet (Norrlin-tiheydet) on arvioitu 280 koealalta Suomessa ja Raivolassa yhteensä, 1-4 kertaa/koeala.

Hankkeen vetäjä: Heinonen, Riitta
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2443
Sähköpostiosoite: riitta.heinonen@metla.fi

Muut tutkijat: Hartman, Markus, VA (2000-03), Hytönen, Jyrki, KA (1999-2003), Kaunisto, Seppo (2002), Moilanen, Mikko, MU (1999-2002), Silfverberg, Klaus, VA (1999-2003), Veijalainen, Heikki (1999-2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute