Metla Hanke 3265

Suometsien kasvu- ja kasvatusmallit

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: harvennus, hieskoivu, kasvumalli, kasvupaikka, kilpailu, kunnostusojitus, kuolleisuus, kuusi , metsikön rakenne, metsäojitus, mänty, simulointi , suometsät, turvemaat
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan kasvusimulaattoreihin soveltuvia malleja kuvaamaan ojitusaluemetsien luonnonprosesseja (kasvu, kuoleminen), metsänhoitotoimien (harvennus, kunnostusojitus) vaikutusta puiden kasvuun, metsänhoitotoimien vaikutusta metsikkötason dynamiikkaan (rakenteen muutos pitkällä ajalla)käytännön metsätalouteen sovellettavat puuntuotoksen optimoivat kasvatusmallit ojitetuille suometsille ottaen huomioon taloudellisesti mielekkäät kombinaatiot kiertoajalle ajoittuvista harvennus- ja kunnostusojituskäsittelyistä eri kasvupaikoilla.

Osahanke 1.Mallitetaan metsikön itseharvenemista ja puiden kuolemista, kuvataan metsikön rakenteen pitkän ajan kehitystä, täydennetään nykyisiä kasvumalleja metsänhoitotoimien vaikutuksen kuvauksella sekä tehdään tarkistukset ja päivitykset.

Osahanke 2. Laaditaan kasvatusmallit harvennuskokeiden tuottamien tulosten, osahanke 1:n sekä /hanke/3261/Hakkuiden vaikutus ravinnetilaan ja puuston kehitykseen ojitetuilla soilla /hanke/3319/Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja vesiensuojelu -hankkeiden tulosten pohjalta.

Tulokset

Vuoden 2000 aikana hankkeessa laadittiin todennäköisyysmalli ennustamaan kunnostusojituksen tarvetta suometsissä ja liitettiin malli metsäsuunnittelussa käytettävien MELA- ja Motti kasvusimulaattorien osaksi. Laadittiin käytännön metsätaloudelle taulukoita ohjaamaan kunnostuskelpoisten kohteiden valintaa.

Muut aiheeseen liittyvät hankkeet Metlassa /hanke/3032/Suometsien kasvu ja tuotos (päättynyt) /hanke/3261/Hakkuiden vaikutus ravinnetilaan ja puuston kehitykseen ojitetuilla soilla /hanke/3319/Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja vesiensuojelu /hanke/3283/Metsikön rakenne, kilpailudynamiikka ja puuntuotoskyky kasvumalleissa /hanke/3266/Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot

2002: Hankkeessa vuonna 2001 laaditut yksittäisten suomäntyjen ja -koivujen kuolleisuusmallit liitettiin MOTTI-metsikköimulaattoriin. Rämemänniköiden kunnostusojitusreaktion kuvaukseen tehtiin taulukkomalli, joka liitettiin osaksi MOTTI-simulaattoria.

Hankkeen vetäjä: Hökkä, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4528
Sähköpostiosoite: hannu.hokka@metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, MU (2002-03), Alenius, Virpi, RO (2000-02), Gustavsen, Hans (2003), Jutras, Sylvain (2001), Penttilä, Timo, ES (2001-02), Repola, Jaakko, RO (2003), Salminen, Hannu, RO (2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute