Metla Hanke 3258

Ojitettujen turvemaiden puutavaran laatu ja arvo tuotelähtöisessä metsäteollisuudessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: PK-sektori, Puun laatu, kemiallinen metsäteollisuus, mekaaninen metsäteollisuus, puunhankinta, puustamaksukyky, puutavaralajit, suometsä
Tutkimusohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö

Tavoitteet

Hankkeessa kerätään olemassa oleva ja käynnissä olevista tutkimuksista saatavissa oleva tieto, täydennetään sitä tarvittavilta osin ja kootaan yhteen ojitetuilta turvemailta saatavan mänty-, kuusi- ja koivupuutavaran ominaisuuksien, laadun, arvon ja käyttömahdollisuuksien sekä pääte- ja harvennushakkuiden puutavaralajikertymien ja kantorahaodotusten määrittämiseksi tuotelähtöisen puuraaka-aineen hyödyntämisen (mm. pk-sektori) ja suometsien kasvatuksen ekonomian kannalta. Päähuomio on suometsistä saatavissa olevissa puutavaralajeissa, niiden tuotelähtöisessä laatujakaumassa ja teollisuuden puustamaksukyvyssä. Huomioon otetaan erityisesti pk-sektorilla mahdolliset uudet puutavaralajit, kuten ensiharvennusten pikkutukki, pyöröpuu ja lyhyttukki.

Julkaistuista ja käynnissä olevista tutkimuksista kerätään tieto erityyppisten ojitusalueiden ns. ensimmäisen puusukupolven päätehakkuiden tukki- ja pikkutukkipuista, niiden osista, puuaineesta ja puutavaralajeista, joka on ensisijaista lyhyen ja keskipitkän tähtäyksen toiminnassa. Lisätietoa tuotetaan harvennushakkuiden tukki- ja kuitupuuraaka-aineesta sekä päätehakkuuseen kasvatettavan puuston laatu- ja arvo-odotuksista, joka on merkityksellisintä keskipitkän ja pitkän tähtäyksen toiminnassa. Selvitetään potentiaalisten tuotteiden yksikköhintoja ja valmistus- ja hankintakustannuksia, joiden perusteella määritetään puustamaksukyky.

Laaditaan synteesi männyn, kuusen ja hieskoivun rungoista, rungonosista, puuaineesta ja puutavaralajeista, niiden puuteknologisista ominaisuuksista, laadusta ja arvosta ja näiden puulajien muodostamista tyypillisistä metsiköistä ojitetuilla turvemailla suometsätalouden perustana ja metsäteollisuuden raaka-ainelähteenä. Synteesin pohjalta laaditaan käytännön metsätaloudelle ja -teollisuudelle suunnattava käsikirja tai osa laajempaan suometsätaloutta käsittelevään käsikirjaan.

Osahankkeet: 1. Suometsien puutavaralajit ja teollisuuden puustamaksukyky 2. Puutavaran laatu- ja arvo-odotukset suometsien harvennushakkuissa 3. Ojitettujen turvemaiden männyn, kuusen ja hieskoivun ominaisuudet, laatu, arvo ja käyttömahdollisuudet - synteesi

Tulokset

Hankkeessa on tehty tutkimuksia laajojen empiiristen aineistojen perusteella ojitettujen turvemaiden puuraaka-aineen morfologisista, fysikaalisista ja mekaanisista ominaisuuksista sekä kaupallisten leimikoiden mahdollisista puutavaralajeista, niiden laatujakaumasta ja arvosta runko- ja leimikkotasolla. Mänty- ja kuusiharvennuspuun teknistä laatua ja arvoa suometsiköissä ja tulevan laadun ja arvon odotuksia päätehakkuuvaiheessa on vertailtu laajasti kivennäismaiden metsiköihin Suomen eri osissa; tuloksia on julkaistu sekä kaikille avoimina julkaisuina, esitelminä ja haastatteluina että jakelultaan rajoitettuina yritystutkimusraportteina yhteistyössä yhteistutkimushankkeiden kanssa. Suometsien päätehakkuukuusikoiden ja –männiköiden laadusta, arvosta ja käyttömahdollisuuksista on julkaistu tutkimusraportit, julkaisujen käsikirjoituksia on edelleen valmisteilla vuonna 2004. SUO-tutkimusohjelman loppuraporttiin koostetaan synteesi Metlassa ja muissa tutkimusyksiköissä saavutetusta tietämyksestä sekä johtopäätökset Suomen ojitettujen turvemaiden männyn, kuusen ja hieskoivun ominaisuuksista, laadusta, arvosta ja käyttömahdollisuuksista sekä puuntuotannon että erikoistuvan tuotelähtöisen metsäteollisuuden kannalta.

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@metla.fi

Muut tutkijat: Kilpeläinen, Harri, JO (2002-03), Stöd, Reeta (1999-2002), Wall, Tapio, JO (2000-03)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute