Metla Hanke 3256

Metsänuudistamisen seurantamenetelmä ja uudistamistuloksen mittaaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999-2003   Asiasanat: Uudistamistulos, kaukokartoitus, taimikonlaatu

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on
  1. selvittää kaukokartoitusmateriaalin käyttömahdollisuudet metsänuudistamisinventoinnin otannan perusjoukon määrittämisessä
  2. kehittää nykyisiin taimikoihin soveltuva inventointimetodi
  3. kehittää ja testata yksityismetsiin soveltuvaa uudistamisen laadun seurantajärjestelmää
  4. tuottaa lähtötietoa pitkän aikavälin metsätaselaskelmiin (Mela)
  5. tukea metsänuudistamiseen liittyvien tietojärjestelmien kehittämistä metsäkeskuksissa ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa.


Kehitettävä metsänuudistamisen inventointimenetelmä perustuu tilastollisesti edustavaan, monivaiheiseen kaukokartoitusmateriaalia ja maastomittauksia hyödyntävään otantaan. Yhtenäisen menetelmän avulla mahdollistuu uudistamistulosten vertailukelpoisuus eri alueiden ja ajankohtien välillä ja se palvelee omalta osaltaan alueellisena, kansallisena ja kansainvälisenä luonnonvarojen kestävän käytön seurannan työvälineenä.

Tulokset

Hankkeessa on kehitetty menetelmiä, joilla voidaan rajata uudistusaloja sekä luokitella niitä tehtyjen uudistamistoimenpiteiden perusteella eriaikaisilta kaukokartoituskuvilta. Puoliautomaattisella tulkintamenetelmällä voitiin paikantaa pankromaattisilta korkeailmakuvilta uudistusalat kohtuullisen luotettavasti. Pienten kuvioiden (alle 0,5 ha) paikantaminen oli epävarminta. Maanmuokkauksen toteuttamista (muokattu tai ei muokattu) ei voitu riittävän luotettavasti tulkita visuaalisesti tai puoliautomaattisesti näiltä harmaasävykuvilta. Sen sijaan vääräväri-ilmakuvien visuaalisella tulkinnalla maanmuokkaus pystyttiin tulkitsemaan luotettavasti ja puoliautomaattisen tulkinnan käyttö edelleen tehostaa menetelmää.

Yksityismetsien metsänuudistamisen laadun hallintaan on kehitetty ja testattu työkalua, jolla metsänuudistamisesta vastaava saa palautteen omasta työstään ja voi edelleen kehittää toimintansa. Palaute kerätään mittaamalla uudistamistulos nuorilta uudistusaloilta ja tulokset kootaan metsänhoitoyhdistyksissä ja metsäkeskuksissa helppokäyttöiseen tietokantaan, jota hyödynnetään jokapäiväisen toiminnan kehittämisessä. Tätä laatutyön työkalua on testattu kolmen vuoden aikana 20 metsänhoitoyhdistyksessä viiden eri metsäkeskuksen alueella.

Hankkeen vetäjä: Saksa, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4834
Sähköpostiosoite: timo.saksa@metla.fi

Muut tutkijat: Kolström, Taneli (1999-2000), Mäki, Juha (1999), Särkkä-Pakkala, Kaisa (1999-2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute