Metla Hanke 3234

Lahottajasienten merkitys metsänuudistamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2002   Asiasanat: alikasvos, haapa, juurikääpä, koivu, kuusi, lahottajasienet, mesisieni, puusukupolvi, vesat
Tutkimusohjelma: Etelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet


Hankkeessa etsitään metsänuudistamismenetelmiä, joilla voidaan vähentää lahovikaisuutta uudessa kuusisukupolvessa. Tutkitaan myös siemen- ja vesasyntyisten haavikoiden ja koivikoiden lahovikoja ja niiden aiheuttajia.Tavoitteena on metsänhoitosuositusten täsmentäminen näiltä osin.

Tulokset

Juurikääpälahon esiintymistä istutetuissa kuusissa ja kuusialikasvoksessa selvitettiin kasvupaikoilla, joilla edellinen puusukupolvi oli ollut tyvilahon vaivaama kuusikko. Juurikäävän tartuttamien taimien osuus oli suurempi alikasvoksissa kuin pituudeltaan samankokoisissa istutustaimikoissa. Alikasvoksissa oli yhtä edellisen puusukupolven lahoa kantoa kohden keskimäärin 4,5 tartunnan saanutta tainta, istutustaimikoissa vastaavasti 1,2 tartunnan saanutta tainta. Lahovikaisista istutustaimista vähintään 71 % ja alikasvoskuusista 53 % oli saanut tartunnan juuriyhteyksiä pitkin edellisestä puusukupolvesta. Alikasvoskuuset näyttävät siis olevan alttiimpia itiötartunnalle kuin istutuskuuset. Luontaisesti syntynyt lehtipuusekoitus- sen jakautuessa taimikossa sattumanvaraisesti - ei merkittävästi vaikuttanut taudin leviämiseen.

Saatujen tulosten perusteella tyvilahon vaivaamaa kuusikkoa uudistettaessa kuusen istutus näyttäisi olevan parempi vaihtoehto kuin luontaisesti syntyneen kuusialikasvoksen hyödyntäminen. Koska istutuskuuset saavat tartunnan pääasiassa juuriyhteyksien kautta, voidaan taudin leviämistä rajoittaa kasvattamalla lahojen kantojen läheisyydessä lehtipuuryhmiä.

Hankkeen vetäjä: Piri, Tuula
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2453
Sähköpostiosoite: tuula.piri@metla.fi

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1998-99), Korhonen, Kari, VA (1998,2001-2002), Lipponen, Katriina, VA (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute