Metla Hanke 3225

Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä metsänkasvatus turvemailla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998   Asiasanat: diagnostiikka, hakkuu, kannattavuus, kasvu, korjuumenetelmä, lannoitus, maaperä, metsätalous, puusto, ravinnepuutos, ravinnetalous, suo, tuotos, tuotto, turve, turvemaa

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva suometsien puuntuotannollisista merkityksestä ja tutkia ekologisesti ja taloudellisesti kestävän metsänkasvatuksen ja puunkorjuun perusteita turvemailla. Tätä varten tulee
- selvittää puuston määrä, kasvu, hakkuumahdollisuudet ja hakkuiden tarve turvemailla sekä niiden alueellinen ja kasvupaikoittainen jakautuminen omistajaryhmittäin ja laatia puustojen kehitysennusteet
- kehittää keinoja puunkorjuun edistämiseksi turvemailla ottaen huomioon toiminnan yksityistaloudellinen ja kansantaloudellinen kannattavuus, puun laatu, puunkorjuun integrointi muihin metsätalouden toimenpiteisiin, sekä puunkorjuun eri menetelmien vaikutukset maan fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin ja puuston kestävään kehitykseen
- selvittää pintaturpeen kivennäisravinteiden määrään vaikuttavat tekijät ja ravinnevarat kasvupaikkatyypeittäin maan eri osissa ja mahdollisten ravinteisuuden suhteen ongelmallisten alueiden laajuus ja alueellisuus.
- turvata puustojen kestävä kehitys metsänparannuksen ja metsänhoidon toimenpiteillä turvemailla aiheuttamatta kohtuuttomia ympäristöongelmia
- selvittää aikaisempaa tarkemmin biologiset perusteet ja kehittää paremmin käytäntöön soveltuvat menetelmät metsänparannustoimenpiteiden kansantaloudellisesti ja yksityistaloudellisesti järkevälle toteutukselle ja kohdentamiselle

Hankkeen vetäjä: Kaunisto, Seppo

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (1998), Hartman, Markus, VA (1998), Hytönen, Jyrki, KA (1998), Karsisto, Marjut, VA (1998), Moilanen, Mikko, MU (1998), Pietiläinen, Pekka, MU (1998), Piiroinen, Marja-Leena, MU (1998), Sarjala, Tytti, PA (1998), Silfverberg, Klaus, VA (1998), Sirén, Matti, VA (1998), Veijalainen, Heikki (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute