Metla Hanke 3211

Metsänkasvatuksen intensiteetin vaikutus puuaineen ominaisuuksiin ja laatuun

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: fysikaaliset ominaisuudet, lannoitus, mekaaniset ominaisuudet, oksikkuus, puuanatomia, puukemia, puun laatu, pystykarsinta, varastointi

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten metsänkasvatuksen intensiteetti vaikuttaa puuraaka-aineen loppukäytön kannalta ratkaiseviin ominaisuuksiin, laatuun ja arvoon. Huomio kiinnitetään suurilla metsäpinta-aloilla toteuttamiskelpoisiin ja käytännön metsätaloudessa todennäköisiin menetelmiin, jotka vaikuttavat hakkuukypsän metsikön puuraaka-aineen laatuun ja arvoon.

Tarkoituksena on tutkia sekametsien, luontaisesti syntyneiden turvemaiden metsien sekä harventamattomien tai selvästi myöhässä harvennettujen männiköiden puuraaka-ainetta. Tavanomaista ja varsinkin intensiivistä metsänkasvatusta, joissa panostetaan puuston kasvun, laadun ja arvon parantamiseen ja kiertoajan lyhentämiseen (keinollinen uudistaminen, voimaperäinen taimikonhoito ja harvennushakkuut, lannoitus, pystykarsinta) tutkitaan lähinnä saattamalla loppuun keskeneräiset tutkimukset.

Päätavoitteen saavuttamista tukevat selvitykset puuraaka-aineen keskeisissä käyttötarkoituksissa vaadittavista ominaisuuksista sekä ominaisuuksien vaihtelurajoista ja ennustamismahdollisuuksista.

Vantaan tutkimuskeskuksella on erinomaiset lähtökohdat kehittää Metlan puuntutkimus kohtuullisin kustannuksin kansainväliselle tasolle palvelemaan sekä tutkimuksen, metsänomistajien että puuta käyttävän teollisuuden tietotarpeita. Vantaan tutkimuskeskuksessa puuntutkimus kytkeytyy luontevasti osaksi laajempaa metsäntutkimusta, jonka mahdollistaa keskuksesta löytyvä ammattitaitoinen laboratoriohenkilöstö, ATK-tuki sekä tutkijat.

Hankkeen vetäjä: Saranpää, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2340
Sähköpostiosoite: pekka.saranpaa@metla.fi

Muut tutkijat: Boholm, Maria (1998-99), Mäkinen, Harri, VA (1999-2001), Pesonen, Erkki, VA (1997-2001), Piispanen, Riikka (1998-2001), Repola, Jaakko, VA (1998-2001), Sairanen, Pentti (1997-2000), Tuimala, Aili, VA (1997-2001), Yli-Kojola, Hannu (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute