Metla Hanke 3202

Metsänuudistamistoiminnan laadun seurantajärjestelmä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-1998   Asiasanat: Uudistamistulos, kaukokartoitus, laatu, seurantajärjestelmä, tehokkuus
Tutkimusohjelma: Etelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Seurantajärjestelmän lähtökohtana on uudistamistuloksen selvittäminen uudistusaloilla, joilla uudistamistoimepiteet tulisi metsälain mukaan olla mittausajankohtaan mennessä toteutettu. Seurannan kohdejoukon muodostavat näinollen 5 - 6 vuotta sitten tehdyt avohakkuualat ja 10 - 12 vuotta sitten tehdyt siemen- ja suojuspuualat.Tavoitteena on 3 - 5 vuoden syklillä metsäkeskuksittain kiertävä valtakunnallinen metsänuudistamistoiminnan laadun seurantajärjestelmä, joka perustuu kaukokartoitusmateriaalia hyödyntävään monivaiheotantaan. Seurantajärjestelmä tuottaa kaukokartoitusmateriaalin ja maastotyön summana keskeisen, valtakunnallisesti kattavan, ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoisen tiedon metsänuudistamistuloksen tasosta ja tehdyistä uudistamistoimenpiteistä metsätaloudellisten suunnittelujärjestelmien edellyttämässä muodossa. Tämä tieto on hyödynnettävissä käytännön metsätaloudessa esim. metsätalouden alueellisten ohjelmien seurannassa, kotimaisessa ja kansainvälisessä luonnonvarojen kestävän käytön monitoroinnissa sekä erilaisissa tutkimushankkeissa esim. puuntuotantoskenaarioita laadittaessa.

Hankkeen vetäjä: Saksa, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4834
Sähköpostiosoite: timo.saksa@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute