Metla Hanke 3192

Puuraaka-aineen laatu, mittaus ja hankinnan organisointi erikoistuvassa puunkäytössä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: PK-sektori, Puun laatu, erikoispuutavaralajit, mekaaninen metsäteollisuus, mittaus, puunhankinta.

Tavoitteet

Hankkeen periaatteellisena tavoitteena on edistää kotimaisen puuraaka-aineen käytön tehostamista ja luontaisesti korkean puun laadun hyödyntämistä erikoistuvassa mekaanisessa puunjalostuksessa, erityisesti PK-sektorilla. Hankkeessa tutkitaan eräiden potentiaalisten raaka-ainelähteiden soveltuvuutta ja osoitetaan nämä mahdollisuudet sekä puunkäyttäjille että -kasvattajille (metsänkasvatus, puunhankinta, perus-, väli- ja jatkojalostus). Lisäksi hankkeessa selvitetään PK-puunjalostusteollisuuden raaka-aineen hankinnan organisointia ja ongelmia ja johdetaan Valtakunnallisen Puutuotealan osaamiskeskuksen 2000-6 teema-alueen Puun käytön laaja-alaistaminen toimintaa.

Hankkeessa on suuri paino tutkimustulosten välityksellä ja teknologian siirrolla käytännön metsä- ja puutalouden käyttöön. Hankkeen pohjalta valmistellaan Metlan puutieteeseen ja -teknologiaan painottuva tutkimusohjelma vuosille 2002-6.

Päätehtävät: 1.Selvittää lopputuotelähtöisesti ja vertailevin menetelmin nykyisin vähän hyödynnettyjen ja/tai puutteellisesti tutkittujen kotimaisten puuraaka-ainelähteiden puuteknisten ominaisuuksien ja laadun antamia mahdollisuuksia erikoistuvassa puunkäytössä sekä PK-sektorin puunhankinnan kehittämismahdollisuuksia. Tutkittavat puuraaka-ainelähteet ovat: 1. Hieskoivu - vaneri, 2. Hies- ja rauduskoivu, harmaaleppä - erilaiset sahatuotteet, 3. Ojitettujen turvemaiden mänty, kuusi ja hieskoivu - erilaiset sahatuotteet, vaneri (hieskoivu), 4. Etelä-Suomen kuusi - erilaiset sahausfilosofiat, 5. Harvennusmänty ja -kuusi -pyöröpuu, erilaiset sahatuotteet.

Tukevat tehtävät: 2. Määrittää lopputuotelähtöisesti erikoistuvassa puunkäytössä olennaisten puuraaka-aineen ominaisuuksien vaihtelurajoja sekä ominaisuuksien ja tuotteiden saannon, laadun ja arvon ennustamismahdollisuuksia em. puuraaka-ainelähteiden osalta. 3. Tutkia puunkäytön erikoistumisen mukanaan tuomien mitta- ja laatuvaatimusten muutosten vaikutuksia hakkuukertymiin ja kantorahatuloihin männyn, kuusen ja koivun päätehakkuu- ja harvennusleimikoissa. 4. Selvittää pk-puunjalostusteollisuuden puuhuollon toimivuuteen liittyviä erityiskysymyksiä, erityisesti erikoispuun hankinnan osalta.

Muut tehtävät: 5. Tutkia ja kehittää erikoistuvan puunkäytön puuraaka-aineen määrän ja laadun mittauksen perusteita ja menetelmiä. 6. Hoitaa METLAn lakisääteiset viranomaistehtävät, palvelu ja konsultointi puutavaran mittauksessa. 7. Koordinoida ja kehittää t&k-yhteistyötä Puun käytön laaja-alaistaminen -teema-alueella. 8. Valmistella Metlan tuleva puutieteeseen ja -teknologiaan painottuva tutkimusohjelma.

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1997), Boren, Hannu (1998-2000), Eeronheimo, Olli (1997-99), Heräjärvi, Henrik, JO (1998-2001), Hujo, Samuli, JO (1999-2001), Jalonen, Olli-Pekka (2000), Jouhiaho, Aki (2001-02), Kaurala, Hanna (1998-99), Kilpeläinen, Harri, JO (2000-02), Kärki, Timo (2000-01), Lehtimäki, Jani (1999-2002), Lindblad, Jari, JO (1999-2002), Mäkinen, Pekka, VA (1997), Nevalainen, Seppo, JO (1998-2001), Riekkinen, Mika, JO (2000-01), Rummukainen, Arto, VA (1997), Sairanen, Pentti (1997-99), Stöd, Reeta (2000-01), Vainikainen, Vesa (2000), Wall, Tapio, JO (2000-02)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute