Metla Hanke 3179

Kasvifenologinen seuranta, marja- ja sienisatoennusteet

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-2003   Asiasanat: Kasvifenologia, marja- ja sienisadot, puiden kasvurytmiikka, satoennusteet

Tavoitteet

Metla perusti yhteistyössä muiden valtion tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa vuonna 1997 koko maan kattavan fenologisen havaintoverkon, jossa seurataan metsäpuiden ja -kasvien vuotuista rytmiikaa, sekä kerätään aineistoa marja- ja sienisatoennusteiden laatimista varten. Tutkimuskohteet sijaitsevat pääasiassa Metlan tutkimusalueissa ja valtion muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen alueilla. Marjasatoennusteita varten kerätään lisäksi aineistoa yhdessä 4H-kerhojen kanssa. Metlassa fenologinen seuranta on jatkoa jo vuonna 1951 aloitetulle luontoa koskevien havaintojen kirjaamiselle. Uuden havaintoverkon avulla pyritään myös tuomaan jatkuvuutta maassamme jo 1700-luvulla käynnistyneelle fenologiselle havainnoinnille.

Havaintopisteissä seurataan puiden kukkimista ja lehteen tuloa, lehtien kellastumista ja varisemista ja havupuiden pituuskasvua sekä mustikan ja puolukan kukkimista ja marjojen kypsymistä. Seurannassa on mukana 8 puulajia (hieskoivu, rauduskoivu, mänty, kuusi, haapa, kataja, tuomi, pihlaja). Havaintokausi alkaa toukokuun alussa ja jatkuu aina lehtien varisemiseen asti. Havaintoja tehdään yleensä kaksi kertaa viikossa. Havainnot tehdään aina samoista puuyksilöistä tai samasta kasvuston osasta. Tiedot siirretään tietokantaan ja päivitetään reaaliaikaisesti karttamuotoon. Havainnoitsijat on koulutettu tekemään havainnot yhdenmukaisesti.

Pitkäaikaiset fenologiset havaintosarjat antavat tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksiesta metsäekosysteemiin. Seurannassa saadaan tarkempaa tietoa myös metsäpuiden pituuskasvun rytmistä maan eri osissa. Tätä tietoa syvennetään erillisillä tutkimuksilla, jotka tukevat mm. kasvuennusteiden laatimista. Puiden kukintahavainnot tukevat puolestaan siemensatoennusteita ja niillä on allergiaa aiheuttavien lajien osalta läheinen yhteys myös siitepölyennusteisiin. Marja- ja sienisatojen seurannassa tavoitteena on puolestaan arvioida tärkeimpien metsämarjojen ja kauppasienten satomäärät eri osissa maata ja laatia satoennusteita. Tieteellisten tavoitteiden ohella havaintoverkoston avulla pyritään lisäämään yleistä luontotietoutta ja luonnontuotteiden hyötykäyttöä.

Tulokset

Kasvifenologiaan sekä siemen-, marja- ja sienisatoihin liittyvät tutkimukset jatkuvat vuoden 2004 alusta alkaen "Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot" -tutkimushankkeessa.

Tutkimushankkeen tuloksia julkaistaan Metinfo Fenologia -palvelussa. Marja- ja sienisatoennusteet löydät Metinfo Metsien monikäyttö -palvelusta.

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Heinonen, Jaakko, JO (2002-03), Heinonen, Tiina (2002-03), Hokkanen, Tatu, VA (2002-03), Leppälä, Mirva, MU (2002-03), Pesonen, Erkki, VA (2002-03), Poikolainen, Jarmo, MU (2002-03), Salo, Kauko, JO (2002-03), Taulavuori, Kari (2002), Tolvanen, Anne, MU (2003)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute