Metla Hanke 3173

Bio- ja mineraaliöljyjen ympäristö- ja terveysvaikutukset puunkorjuutyössä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-2000   Asiasanat: biodiversiteetti, bioöljy, hakkuukone, moottorisaha, pohjavedet, työntutkimus, voiteluaine, ympäristönsuojelu
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Tavoitteena on arvioida puunkorjuussa käytettävien bio- ja mineraaliöljyjen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kehittää mahdollisimman ihmis- ja ympäristöystävällisiä, kohtuuhintaisia ja käytännön metsätyössä toimivia voiteluöljyjä kaupallisiksi (vienti)tuotteiksi. Perimmäisenä tavoitteena on korvata perinteiset mineraaliöljyt bioyöljyillä metsäpuiden, metsämaan, pohjavesien ja työntekijän suojelemiseksi. Lisäksi bioöljyihin pyritään löytämään mahdollisimman ympäristöystävälliset lisäaineet. Jotta öljyillä olisi luontoa ja työntekijää suojelevia vaikutuksia, on niiden sovelleuttava metsätyökoneisiin. Tätä varten tarvitaan metsäteknologista kone- ja laitekehittelyä hankkeen tueksi.

Hanke arvioi puunkorjuutyössä käytettävien mineraali- ja bioöljyjen ympäristövaikutuksia sekä kehittää mahdollisimman ihmis- ja ympäristöystävällisiä, kohtuuhintaisia ja käytännön metsätyössä toimivia voiteluöljyjä kaupallisiksi (vienti)tuotteiksi.

Hanke selvittää eri öljyjen soveltuvuutta moottorisahan ja hakkuukoneen terälaitteen voiteluun sekä koneiden hydrauliikkaan, sekä kartoittaa käyttäjien mielipiteitä eri öljyistä puunkorjuutyössä.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan eri öljyjen vaikutuksia työntekijän hengitysilmaan ja varusteisiin.

Ympäristövaikutusten osalta hankkeessa tutkitaan eri öljyjen vaikutuksia pohjavesiin, taimien kasvuun, puiden neulasiin sekä metsämaan selkärangattomien biodiversiteettiin.Projektin toiminnallisena tarkoituksena on integroida perinteisiä insinööritieteitä, metsäteknologiaa ja biologisia tieteitä toisiinsa.

Tulokset

Sekä kasvihuoneessa että maastossa mäntyöljy- ja rypsiöljypohjaiset teräketjuöljyt hajosivat perinteisiä mineraaliöljyjä nopeammin.

Tavanomasilla öljypäästöillä (20 l/ha) ei ollut käytännön merkitystä männyn ja hieskoivun taimien kasvuun. Sen sijaan öljyonnettomuustaso 32 t/ha kaikilla öljyillä vaikutti haitallisesti taimien kasvuun ja ilmiasuun lisäten taimien kuolemista. Tällöin myös lehtien ja neulasten Fe- ja Zn-pitoisuudet kohosivat. Lehvästön kautta tapahtunut öljyaltistus oli haitallisempi kuin maan kautta tapahtunut altistus. Hydrauliikkaöljyt vaikuttivat taimiin teräketjuöljyjä haitallisemmin. Hieskoivuilla oli kuitenkin taipumista vesoa uudestaan henkiin. Elektronimikroskopian avulla tehdyt neulas- ja lehtivaurioanalyysit eivät paljastaneet selvästi öljystä aiheutuneita vaurioita elävien lehtien tai neulasten viherhiukkaissa tai tärkkelysjyväsissä. Öljymäärät 5 t/ha sekä 20 t/ha eivät kenttäkokeissa vaikuttaneet haitallisesti maan änkyri- ja sukkulamatoihin.

Talvella 1996-97 metsänparannuskoneissa käytetyistä hydrauliikkaöljyistä noin 80 % oli mineraaliöljypohjaisia tuotteita. Osalla tutkimuksessa mukana olleista koneyrittäjistä oli sattunut teknisiä ongelmia bioöljyjen takia. Noin 3-5 prosentilla vastanneista oli ilmennyt silmäoireita tai allergisia oireita mineraaliöljyjen takia. Bioöljyistä ei ollut aiheutunut terveyshaittoja kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Öljyjen takia ei kuitenkaan ollut tarvinnut mennä lääkäriin.

Hankkeen vetäjä: Lauhanen, Risto

Muut tutkijat: Sutinen, Sirkka, JO (1996-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute