Metla Hanke 3160

Metsäluonnon monimuotoisuuden arvottaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: arvottaminen, luonnon monimuotoisuus, markkinattomat hyödyt, ympäristötaloustiede
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Päättäjät tarvitsevat luotettavia mittaustuloksia biodiversiteettivarannoista ja varantoihin liittyvistä arvoista sekä sellaisia päätöksentekoa avustavia menetelmiä, joilla suojeluprioriteettien asettaminen helpottuu. Myös metsäalueen diversiteettiä suunniteltaessa on syytä tuntea erilaisista toimintatavoista aiheutuva diversiteetin muutos ja muutoksen hyvinsointiseuraukset. Biologisen monimuotoisuuden suojelussa on vastattava resurssirajoitteista johtuen kahteen kysymykseen; a) mitkä lajit ja ekosysteemit ovat tärkeimmät suojeltavat? ja b) mitä politiikkakeinoja kannattaa ottaa käyttöön haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi? Tavoite - ja priorisointiongelmaa ei voida ratkaista puhtaasti luonnontieteellisenä kysymyksenä vaan sosiaaliset ja taloudelliset tekijät on otettava huomioon.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa selvitetään biologisen monimuotoisuuden häviämisen taustasyitä, erityisesti instituutioita kuten omistusoikeusjärjestelmää. Seuraavaksi pohditaan kysymystä siitä, miten voidaan integroida toisiinsa biologisia ja sosioekonomisia suojeluprioriteettikriteereitä. Biodiversiteetin ja ekosysteemin arvottamisessa ei voida sivuuttaa etiikan ja taloustieteen välisiä kysymyksiä. Keskeisenä ongelmana on preferenssi-informaation luonne siihen sisältyvine erilaisine arvoluokkineen.

Tutkimuksessa selvitetään ensin hyötyarvioinnin käyttökelpoisuutta vanhojen metsien suojeluohjelmaan liittyvässä päätöksenteossa. Toisessa vaiheessa kehitetään talousmetsien luonnonsuojeluun sovellettavissa olevaa arvoarviointia. Kolmannessa osassa tarkastellaan luonnonsuojelun politiikkakeinoyhdistelmien arvioinnin kriteereitä ja arvioidaan Suomen metsäluonnon suojelupolitiikkaa näiden kriteerien avulla.

Hankkeen vetäjä: Naskali, Arto
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4527
Sähköpostiosoite: arto.naskali@metla.fi

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1995-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute