Metla Hanke 3148

Metsänuudistamisen ekologisiin prosesseihin perustuvat mallit uudistamistavan valintaperusteina

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-2001   Asiasanat: mallit, metsänuudistaminen, metsänuudistamismenetelmät, päätöksenteko, simulointi, synteesi, taloudellisuus, tekniikka
Tutkimusohjelma: Etelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan ja mallitetaan metsänuudistamisprosessia ja sen osa-alueita tähtäimenä sellaisten metsänuudistamismenetelmien kehittäminen, joissa hyödynnetään nykyistä tehokkaammin metsikön luontaisia kehityskulkuja. Olemassa olevaan tietoon perustuen luodaan käsitemalli tutkimuksen viitekehykseksi ja synteesin pohjaksi. Kokeellisilla tutkimuksilla ja empiirisiin aineistoihin perustuvalla mallittamisella lähestyttävät metsänuudistamistutkimuksen ydinongelmat liittyvät maan taimettumisherkkyyden edistämiseen, luontaisen uudistamisen ja viljelyn samanaikaiseen hyödyntämiseen, viljelytaimien kuolleisuuden syihin, tulen käyttöön, alikasvosten hyödyntämiseen, sekametsien kasvattamiseen sekä ylis- ja jättöpuustojen vaikutukseen. Mallit ja tutkimustulokset yhdistetään simulointisysteemiksi ja asiantuntijajärjestelmäksi. Niiden avulla vertaillaan eri tavoin perustettavien ja kasvatettavien taimikoiden tiheyttä, rakennetta, kehitystä sekä puuntuotannollista ja ekologista arvoa. Erilaisiin uudistamismenetelmiin ja kasvattamisvaihtoehtoihin liittyviä taloudellisia ja ekologisia kysymyksiä tutkitaan puu-, puujoukko-, metsikkö-, metsäalue- ja suuraluetasolla.

Tulokset

Tutkimuksessa laadittiin mänty-koivu- ja kuusi-koivu-sekataimikoiden, puhtaan kuusen sekataimikoiden, kuusialikasvosten ja säästöpuutaimikoiden kehitystä kuvaavia malleja. Ne liitettiin osaksi Taimikkosimulaattori -ohjelmistoa, joka kehitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen ja Metsätehon kanssa. Malleilla tutkittiin taimikoiden kasvattamis- ja käsittelyvaihtoehtoja. Mela- ja Motti -systeemien uudistumismallien uusi versio laadittiin simulointisysteemiin liittämistä ja testaamista varten..

Käytännön metsänuudistajia ja -kasvattajia palvelevat synteesijulkaisut tehtiin seuraavista aiheista: - Kasvupaikkatekijöiden vaikutus vanhojen ojitusalueiden taimettumiseen - Metsänuudistaminen ja taimikonhoito osana kannattavaa puuntuotantoa - Alikasvokset metsän uudistamisessa - Säästöpuut männyn taimikoissa - Kuusen taimikoiden kasvattamisen vaihtoehdot Etelä-Suomessa - Onnistunut metsän uudistaminen

Kokeellisilla tutkimuksilla, mallittamisella ja simuloimalla, ja muilla lähestymistavoilla tutkittiin mm. metsän uudistamisen ja nuorten metsien hoidon biologisia perusteita, uudistamisprosessin osa-alueita ja niiden välisiä yhteyksiä, tavoitteiden asettamista ja tulosten arviointia, menetelmiä, taloudellisuutta ja muita aspekteja. Tuloksia hyödynnettiin mm. Kansallisen metsäohjelman laadinnassa. Tärkeimmissä kansainvälisissä yhteishankkeissa tutkittiin mäntymetsien hoitoa ja monimuotoisuutta Euroopassa sekä Itä- ja Etelä-Afrikan viljelymetsien kasvattamista.

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@metla.fi

Muut tutkijat: Hokkanen, Tatu, VA (1997), Kinnunen, Kaarlo, PA (1997), Kolström, Taneli (1999-2001), Kubin, Eero, MU (1997-2001), Moilanen, Mikko, MU (1997-1998,2000), Mäkitalo, Kari, RO (1997-2000), Niemistö, Pentti, PA (1998), Piiroinen, Marja-Leena, MU (1997-98), Rummukainen, Arto, VA (1997), Ruuska, Juha (1997-2001), Saarinen, Markku, PA (1997-2000), Saksa, Timo, SU (1997-2000), Tillman-Sutela, Eila, MU (1997-99), Varmola, Martti, RO (1997-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute