Metla Hanke 3146

Abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutukset hiilen ja typen assimilaatioon ja valon sidontaan puuvartisilla kasveilla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1998   Asiasanat: allokaatio, biomassa, hiili, ilmastonmuutos, juuret, kasvusto, lehtipinta-alaindeksi, säteilymallit, typpi

Tavoitteet

Tutkimushanke koostuu seuraavista neljästä fysiologisesti ja ekofysiologisesti painottuneesta osatutkimuksesta, jotka toteutetaan pääosin Suonenjoen tutkimusasemalla:

1. Ilmastonmuutoksen vaikutukset rauduskoivun ja männyn hiili- ja typpimetaboliaan;

2. Juurten kautta otetun epäorgaanisen hiilen merkitys biomassan tuotossa: typen eri muotojen vaikutukset ja vaikutusmekanismit;

3. Havumetsiköiden neulaspinta-alaindeksin estimointi latvuston rakenne-säteilymallien avulla ja

4. Rauduskoivukloonien erot reaktioissa abioottisiin ja bioottisiin ympäristötekijöihin. Tutkimuksissa pyritään tuottamaan perustietoa siitä, miten puuvartiset kasvit, taimivaiheesta metsikkötasolle, reagoivat ympäristöön ja sen tilassa tapahtuviin sekä abioottisiin että bioottisiin muutoksiin. Tutkittavia ympäristötekijöitä ovat ravinteiden saatavuus, valo (etenkin metsikön rakenteen vaikutus sen valonsidontaominaisuuksiin) ja bioottiset tuhot (herbivoria), jotka osassa suunniteltuja tutkimuksia kytketään ilmastonmuutoksen keskeisiin komponentteihin, CO2-pitoisuuden ja UV-B -säteilyn nousuun ilmakehässä. Koska on odotettavissa, että ympäristön tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaasti kasvien elintoimintoihin, kasvien reaktiot näihin muutoksiin on tunnettava, jotta niiden merkitys puiden kasvuun ja biomassan tuottoon voitaisiin luotettavasti ennustaa. Osahankkeiden yksityiskohtaiset toiminta- ja tulostavoitteet on esitelty tarkemmin osahanke-esittelyjen yhteydessä.

Hankkeen vetäjä: Vapaavuori, Elina
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4888
Sähköpostiosoite: elina.vapaavuori@metla.fi

Muut tutkijat: Anttonen, Seija, SU (1998), Ovaska, Jari (1996), Peltonen, Petri (1998), Riikonen, Johanna, SU (1998), Smolander, Heikki, SU (1995-98), Valjakka, Maarit (1995-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute