Metla Hanke 3145

Puuraaka-aineen ominaisuudet, laatu ja mittaus ja metsänkasvatuksen intensiteetti

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1996   Asiasanat: fysikaaliset ominaisuudet, lannoitus, mekaaniset ominaisuudet, mittaus, oksikkuus, puuanatomia, puukemia, puun laatu, puutavaralajit, pystykarsinta, varastointi

Tavoitteet

Päätavoitteena on selvittää, miten metsänkasvatuksen intensiteetti vaikuttaa puuraaka-aineen loppukäytön kannalta ratkaiseviin ominaisuuksiin, laatuun ja arvoon. Huomio kiinnitetään suurilla metsäpinta-aloilla toteuttamiskelpoisiin ja käytännön metsätaloudessa todennäköisiin menetelmiin, jotka vaikuttavat hakkuukypsän metsikön puuraaka-aineen laatuun ja arvoon.

Pääpaino on matalan intensiteetin metsänkasvatuksessa, jossa panostus metsänkasvatukseen on monimuotoisuuden edistämisen, kustannusten alentamisen, harvennuspuun menekkivaikeuksien ja/tai korkeiden korjuukustannusten vuoksi vähäinen. Tällä aihealueella tutkitaan sekametsien, luontaisesti syntyneiden turvemaiden metsien sekä harventamattomien tai selvästi myöhässä harvennettujen männiköiden puuraaka-ainetta. Nämä tutkimukset aloitetaan esitutkimuksilla ongelmien luonteen ja tutkimustarpeiden painotusten kartoittamiseksi. Tavanomaista ja varsinkin intensiivistä metsänkasvatusta, joissa panostetaan puuston kasvun, laadun ja arvon parantamiseen ja kiertoajan lyhentämiseen (keinollinen uudistaminen, voimaperäinen taimikonhoito ja harvennushakkuut, lannoitus, pystykarsinta) tutkitaan lähinnä saattamalla loppuun tätä hanketta edeltäneissä hankkeissa Puiden laatukasvatus ja Puun rakenne ja ominaisuudet kesken jääneet työt.

Päätavoitteen saavuttamista tukevat selvitykset puuraaka-aineen keskeisissä käyttötarkoituksissa vaadittavista ominaisuuksista sekä ominaisuuksien vaihtelurajoista ja ennustamismahdollisuuksista. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat puuraaka-aineen määrän ja laadun mittauksen tutkimukselliset osat, puutavaran mittauksen lakisääteiset viranomaistehtävät sekä palvelu ja konsultointi puun ominaisuuksien laboratoriomäärityksessä sekä METLAn sisällä että suhteessa ulkopuolisiin organisaatioihin.

Hankkeen vetäjä: Saranpää, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2340
Sähköpostiosoite: pekka.saranpaa@metla.fi

Muut tutkijat: Eeronheimo, Olli (1996), Hannelius, Simo, VA (1995), Piispanen, Riikka (1995), Sairanen, Pentti (1995-96), Tuimala, Aili, VA (1995-96), Uusvaara, Olli (1995-96), Verkasalo, Erkki, JO (1995-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute