Metla Hanke 3141

Metsämaan luokitus metsätalouden tarpeisiin Pohjois-Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1998   Asiasanat: GIS, gammasäteily, hypoksia, kasvupaikkaluokitus, koivu, kuusi, maan sähköiset ominaisuudet, maan vesipitoisuus, metsänuudistaminen, mänty

Tavoitteet

Pohjois-Suomen metsänviljelyaloilla on ajoittain esiintynyt pahoja taimituhoja, joissa maaperän vaikutus on ollut keskeinen. Metsänuudistamisen suunnittelun kannalta on olennaisen tärkeää, että riskialueet voidaan tehokkaasti tunnistaa ja kartoittaa. Maan sähköisten ominaisuuksien ja luonnon gammasäteilyn hyväksikäyttö tarjoaa uudenlaisen lähtökohdan sekä uudistusala- että karttalehtikohtaiseen metsämaan luokitteluun. Yhteisprojektin (Metla, GTK, Oulun yliopisto) tärkein tavoite on kehittää numeerinen kasvupaikkaluokitus, joka perustuu geofysiikkaan (dielektrisyys, johtavuus, gamma-säteily) ja geokemiaan (alkuaine/ravinnejakauma). Luokituksen perustaksi tutkitaan maan fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä topografian vaikutusta puulajisuhteisiin ja viljelyn onnistumiseen sekä selvitetään morfologis-fysiologiset mekanismit (juuriston morfologia, ravinne- ja vesitalous), jotka määräävät eri puulajien menestymisen eri kasvupaikoilla. Metsikköhistorian vaikutusta kasvupaikan ominaisuuksiin, sukkessioon ja puulajisuhteisiin tutkitaan mm. paleobotanisilla ja dendrokronologisilla menetelmillä. Tuotetut aineistot yhdessä geologisen kartoitustiedon, korkeus- ja lämpösummamallien sekä metsikkökuvio- ja metsävaratietojen (PATI, VMI, Kivalo) kanssa ovat pohjana metsän levinneisyyden, puulajisuhteiden, puuntuotoksen ja metsänuudistamisen onnistumisen laaja-alaiselle tarkastelulle paikkatietona (GIS). Projekti selvittää myös rousteen (roudan) muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja tuottaa laboratoriossa sen määrän ja esiintymistodennäköisyyden arvioimiseksi geotekniset mallit, jotka palvelevat metsänuudistamista, puunkorjuuta ja metsäteiden rakentamista.

Hankkeen vetäjä: Mäkitalo, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4465
Sähköpostiosoite: kari.makitalo@metla.fi

Muut tutkijat: Heiskanen, Juha, SU (1994-98), Norokorpi, Yrjö (1995-96), Oikarinen, Matti (1995), Sutinen, Marja-Liisa, RO (1994-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute