Metla Hanke 3137

Energiapuun kertymä ja biomassatase

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1997   Asiasanat: biomassa, korjuu, pienpuu, polttopuu

Tavoitteet

1. Kehittää ensiharvennuspuun korjuumenetelmiä siten, että puun biomassa saadaan ekologisten tekijäin sallimissa puitteissa mahdollisimman tarkoin talteen ja biomassan eri komponentit kokonaisuuden kannalta (ominaisuudet, kustannukset) tarkoituksenmukaisesti kuitu- ja energiakäyttöön kohdennetuiksi.

2. Edistää päätehakkuualojen hakkuutähteen energiakäyttöä täyskoneellisen puunkorjuun ja kokonaisurakoinnin osana työtekniikkaa ja hankinnan organisointia kehittämällä.

Tieto palvelee kansallista bioenergiatutkimusohjelmaan liittyvää kehitystyötä sekä puuntuotannon strategista suunnittelua yleisellä tasolla. Samanaikaisesti se palvelee useita muita bioenergiatutkimusohjelman hankkeita ja tekee mahdolliseksi vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailun biomassan talteenoton ja käytön tehokkuuden osalta.

Hankkeen vetäjä: Hakkila, Pentti

Muut tutkijat: Eeronheimo, Olli (1994,1997), Nurmi, Juha, KA (1994-98), Piispanen, Riikka (1995), Pulkkinen, Päivi (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute