Metla Hanke 3133

Puuvarojen vajaakäytön vaikutus metsätuhoriskeihin ja hyönteislajiston monimuotoisuuteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994   Asiasanat: hyönteislajiston monimuotoisuus, hyönteistuhoriski, metsien vajaakäyttö
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Puuston vajaakäyttö merkitsee sitä, että puuston keskimääräinen ikä kasvaa hakkuiden jäädessä suorittamatta. Samoin lisääntyy puuston tiheys, koska harvennushakkuita ei suoriteta. Metsiin jää aikaisempaa enemmän heikkokuntoista, kuolevaa ja kuollutta puustoa. Puuston elinvoimaisuus vähenee ja sen alttius erilaisille tuhonaiheuttajille lisääntyy. Mutta muuttuvat olot merkitsevät myös sitä, että varsinkin heikkokuntoisissa ja kuolevissa puissa elävien lajien elinmahdollisuudet paranevat ja lajiston monimuotoisuus siten lisääntyy. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla talousmetsien hoitamatta jättäminen vaikuttaa toisaalta hyönteisten aiheuttamaan tuhoriskiin ja toisaalta metsähyönteislajiston monimuotoisuuteen. Lajiston monimuotoisuuden eli niinsanotun biodiversiteetin ylläpitäminen myös talousmetsissä on muodostunut tärkeäksi kysymykseksi suomalaisen metsäteollisuuden tuotteiden markkinoinnissa.

Hankkeen vetäjä: Annila, Erkki

Muut tutkijat: Kaila, Lauri (1994), Martikainen, Petri (1994), Niemelä, Pekka (1994), Siitonen, Juha, VA (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute