Metla Hanke 3127

Metsänkasvatus ja harvennusvaihtoehdot

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1994   Asiasanat: bioenergia, harvennus, metsänkasvatus

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida metsänkäsittelyn kokonaisketjuja sekä teollisuuden ainespuun että energiapuun tuotannon ja korjuun kannalta. Tarkastelu tehdään Metsäntutkimuslaitoksen MELA-ohjelmiston avulla, jota on täydennetty energiapuun tuotantoon tähtääviä käsittelyketjuja simuloivilla ohjelmilla. Suuralueen metsänkäsittelyn optimoinnin avulla voidaan selvittää, mikä osa vuotuisesta hakkuukertymästä kannattaa käyttää energiatuotantoon ja mikä osa teollisuuspuuna. Samalla selviää energiapuun korjuun vaikutus metsien pitkän ajan kehitykseen ja metsien tuottokunnon säilymiselle.

Analyyseissä selvitetään myös kannattavien energiapuuleimikoiden tunnusmerkit ja kussakin tapauksessa edullisimmat korjuumenetelmät sekä laaditaan ja tarkastellaan metsänkasvatusmalleja, jotka ottavat runkopuun tuottamisen lisäksi huomioon energiapuun tuotantomahdollisuudet sekä metsänhoidon ja puunkorjuun kustannukset. Uusia metsänkasvatusmalleja vertaillaan nykyisin sovellettaviin metsänhoitosuosituksiin taimikonhoidon ja harvennushakkuiden osalta.

Hankkeen vetäjä: Mielikäinen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2615
Sähköpostiosoite: kari.mielikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Hirvelä, Hannu, HE (1993-94), Härkönen, Kari, HE (1993-94), Jylhä, Paula, KA (1993-95), Malinen, Juha (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute