Metla Hanke 3113

Metsien monikäytön suunnittelu ja ekonomia

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1994   Asiasanat: metsäekonomia, metsäsuunnittelu, monikäyttö
Tutkimusohjelma: Metsien monikäytön tutkimusohjelma

Tavoitteet

Metsien muut kuin puuntuotannolliset näkökohdat ovat saaneet yhä kasvavan painoarvon metsällisessä päätöksenteossa. Kuitenkaan menetelmiä päätös- ja suunnitelmavaihtoehtojen vertaamiseksi muiden kuin puuntuotannosta saatavien hyötyjen kannalta ei juurikaan ole ollut käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää teoreettisesti perustellut menetelmät tai sovellutukset metsien muiden kuin puuntuotannollisten hyötyjen taloudelliseen arvottamiseen sekä niiden huomioon ottamiseeen metsäsuunnittelussa rinnan puuntuotannon kanssa. Hankkeessa tuotettuja arvottamis- ja suunnittelumenetelmiä testataan käytännön päätöstilanteissa.

Tavoite on, että kehitettävät arvottamis- ja suunnittelumenetelmät sekä tuotettu metsän aineettomia arvoja koskeva informaatio ovat käyttökelpoisia käytännön päätöksenteon tukemisessa ja metsäpolitiikan apuna. Menetelmiä voidaan käyttää mm. erämaiden hinnoittelemattomien hyötyvaikutusten arvioinnissa, valtion ja muiden julkisyhteisöjen metsien osallistuvassa metsäsuunnittelussa ja yksityismetsänomistajien monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa.

Hankkeen vetäjä: Kangas, Jyrki

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1994), Leskinen, Leena (1993-94), Loikkanen, Teppo (1994), Naskali, Arto, RO (1993-95), Ovaskainen, Ville, HE (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute