METLA

Esittely
Metinfo
  Tilastopalvelu
  Metsänomistajapalvelu
Julkaisut
Metsäverotus
Erillistutkimukset
Kansainvälinen
  toiminta
Henkilöstö

Metsätilastollinen tietopalvelu

Erillistutkimukset


Metsätilastollinen tietopalvelu toteuttaa säännöllisin väliajoin metsätilastotoimintaan kuuluvia erillisselvityksiä. Erillisselvitykset liittyvät seuraaviin aihealueisiin:
  1. Piensahat
  2. Pientalojen polttopuun käyttö
  3. Markkinapuun kulkuvirrat

Piensahat

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön kokonaismäärän selvittämistä. Koska säännöllisiä tilastotietoja piensahojen toiminnasta ei vuosittain kerätä, joudutaan näiden sahojen toiminta kartoittamaan määrävälein tehtävillä erillisillä tutkimuksilla. Piensahoihin kuuluvat pienten paikallisten myyntisahojen lisäksi mm. maatilojen kotitarvesahat ja sahauspalveluja myyvät vuokra- eli rahtisahat. Raakapuuta piensaha käyttää enintään 10 000 kuutiometriä vuosittain.

Viimeisin piensahojen toimintaa koskeva tutkimus kohdistuu vuosiin 2008-2010.

Piensahatutkimukset

(Paluu)

Pientalojen polttopuun käyttö

Pientalojen polttopuututkimusten tavoitteena on selvittää pientalojen (asuinpientalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot) alueittainen polttopuun käyttö sekä polttopuun käyttötavat ja -kohteet. Pientalojen puunkäyttötutkimukset ovat osa Suomen puunkäytön kokonaismäärän selvittämistä.

Viimeisin pientalojen polttopuun käyttöä käsittelevä tutkimus kohdistui lämmityskauteen 2007/2008:

Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen Tietopalvelu, 4 s.

Pientalojen polttopuun käyttöä käsittelevät tutkimukset

(Paluu)

Markkinapuun kulkuvirrat

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää markkinapuun kulkuvirrat hankinta-alueilta käyttöalueille. Lisäksi tutkitaan keskikuljetusmatkoja.

Kulkuvirroista on tehty 12 tutkimusta, joista viimeisin kohdistui vuoteen 1997.

Markkinapuun kulkuvirtatutkimukset

(Paluu)


Piensahatutkimukset:

Piensahat 2010.
Metsätilastotiedote 17/2012. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen Tietopalvelu, 9 s.

Suomen piensahat 1998.
Metsätilastotiedote 523. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen Tietopalvelu, 7 s.

Siekkinen, V. & Pajuoja, H. 1992. Suomen piensahat 1990. Folia Forestalia 784.

Huttunen, T. 1981. Suomen piensahat 1980. Folia Forestalia 457.

Huttunen, T. 1974. Suomen sahateollisuus vuonna 1972. Folia Forestalia 193.

Veckman, P. 1968. Suomen piensahat vuosina 1965-1967. Folia Forestalia 54.

Pöntynen, V. 1962. Suomen puun käyttö vuosina 1947-61. Commun. Inst. For. Fenn. 56.3

Julkaisu sisältää lyhyen yhteenvedon vuoden 1953 liikeyrityslaskennan piensahojen puunkäytöstä.

(Paluu)

Pientalojen (kiinteistöjen) polttopuun käyttöä käsittelevät tutkimukset:

Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008
Torvelainen, J. 2009. Metsätilastotiedote 26/2009. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen Tietopalvelu, 4 s.

Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001.
Sevola, Y., Peltola, A. & Moilanen, J. 2003. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 894. 30 s.

Salakari, M & Peltola, A. 1995. Pientalojen polttopuun käyttö lämmityskaudella 1992/93. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 566.

Kiinteistöjen polttoaineiden käyttö 1978. 1980. Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto. Sarja B16.

Salo, E. & Seppälä, R. 1971. Kiinteistöjen polttoraakapuun käytön väli-inventointi vuosina 1969/70. Folia Forestalia 120.

Ervasti, S., Salo, E. & Tiililä, P. 1967. Kiinteistöjen raakapuun käytön tutkimus vuosina 1964-1965. Folia Forestalia 29.

Pöntynen, V. 1962. Suomen puun käyttö vuosina 1947-61. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 56:3.

Osara, N., Pöntynen, V. & Erkkilä, E. 1948. Suomen puun käyttö ja metsätase. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 36:4.

Saari, E. 1934. Puun käyttö Suomessa. Metsätieteelllisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 14:1.

(Paluu)

Markkinapuun kulkuvirtatutkimukset:

Peltola, A. & Västilä, S. 2001. Puun kulkuvirrat 1997. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 808. 41 s.

Västilä, S. & Peltola, A. 1997. Puun kulkuvirrat 1994. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 638. 61 s.

Ylitalo, E, Mäki-Simola, E. & Turunen, J. 1990. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1988. Summary: Removals and flows of commercial roundwood in Finland in 1988, by districts. Folia Forestalia 758. 51 s.

Aarne, M. 1987. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1985. Folia Forestalia 697.

Mäki, E. 1984. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1982. Folia Forestalia 594.

Aarne, M. 1981. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1979. Folia Forestalia 484.

Talkamo, T. 1979. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1976 (1964-73). Folia Forestalia 397.

Talkamo, T. 1977. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1973 (1970). Folia Forestalia 322.

Palo M. & Pälä, E. 1973. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja kulkuvirrat vuonna 1970 (1964, 1967). Folia Forestalia 173.

Pälä, E. & Roitto, P. 1969. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät ja niiden kulkuvirrat vuonna 1967. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosasto.

Grönlund, S. & Kurikka, J. 1966. Markkinapuun alueittaiset hankintamäärät vuosina 1962 ja 1964. Lopulliset tulokset. Folia Forestalia 20.

Pöntynen, V. 1962. Suomen puun käyttö vuosina 1947-61. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 56:3.

(Paluu)


Päivitetty 04.05.2012 / KSarMetlan kotisivulle
Palaute