Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Metsäsuunnittelun professorin virka

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Metsäsuunnittelun professorin virka

Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Metlassa on avoinna metsäsuunnittelun professorin virka. Metsäsuunnittelun professorin tutkimusala käsittää metsien valtakunnallisten ja alueellisten tuotantomahdollisuuksien yhteensovittamisessa ja kehitysvaihtoehtojen sekä optimointitehtävien ratkaisemisessa tarvittavat aineistot, mallit, laskelmat ja analyysit sekä erityisesti uusien tietotarpeiden vaatiman menetelmäkehityksen.

Metsäsuunnittelun tutkimus- ja tehtävänala kattaa;

1) valtakunnallista, alueellista ja paikallista metsien käytön päätöksentekoa tukevien laskentamenetelmien kehittämisen metsäinventointitietojen pohjalta,
2) valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tuotantomahdollisuuksien arvioinnin metsän aineellisten ja aineettomien tuotteiden ja palvelujen osalta sekä eri tuotantovaihtoehtojen keskinäisten suhteiden analysoinnin,
3) menetelmäkehityksen, jolla voidaan parantaa suunnittelulaskentaa ja optimointitehtävien analyysejä, ottaa uusia tuotteita ja palveluja mukaan metsäsuunnittelulaskelmiin sekä kehittää laskentaan liittyvien epävarmuuksien arviointimenetelmiä,
4) menetelmien kehittämisen siten, että uusia laskentatapoja ja muuttujia voidaan liittää operatiivisiin metsälötason metsävarojen käyttöä koskeviin sovelluksiin.

Virkaan valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä seurata metsiin liittyviä alueellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita ja tietotarpeita sekä tehdä alan tutkimusta ja kehitystyötä. Yhteiskunnan, talouden ja teknologian kehityksen ennustamisen epävarmuuden vuoksi suunnittelun tehtävänä on metsävaroista lähtevien erilaisten tulevaisuuden tuotantoskenaarioiden hahmottelu ja analysointi. Tämä edellyttää kykyä kommunikoida menestyksellisesti muiden tieteenalojen kanssa, jotta tarvittavat lähtötiedot ja menetelmät saadaan rakennettua toimiviksi laskentajärjestelmiksi. Työssä onnistuminen edellyttää erinomaisia yhteistyötaitoja ja ryhmätyökykyä.

Hakijan tulee esittää näkemyksenään lyhyt toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua) viran keskeisimmistä tulevista tehtävistä tulevalle 5-vuotiskaudella.

Virkaan vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tarvittaessa tähän vaatimukseen voidaan hakea erivapautta.

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmän mukaan ja on vaativuustason 13 - 14 mukainen. Palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13 4 190,81 €/kk, vaativuustaso 14 4 635,09 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Viran kuvaus on nähtävissä www.metla.fi/avoimetpaikat/.

Hakemukset

Virkaa on haettava kirjallisesti englannin kielellä. Hakemukseen tulee liittää
1) Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu
2) Lyhyt curriculum vitae virankuvauksen liitteen ohjeen mukaisesti
3) Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,
(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
(5) tieteelliset monografiat;
(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4) Lyhyt selostus täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista
5) Toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua)

Hakemus tulee osoittaa Metsäntutkimuslaitokselle, ja lähettää neljänä kappaleena osoitteeseen:
Metla/Keskuskirjaamo
PL 18 (Jokiniemenkuja 1)
01301 Vantaa

Hakuaika päättyy 10.6.2011 kello 16.00.

Lisätietoja

  Päivitetty: 13.05.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute