Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/1998

4/1998


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimus mukaan EU:n viidenteen puiteohjelmaan | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Kari Kangas, Ville Ovaskainen & Heikki Pajuoja: Virkistyspalveluiden merkitys aluetaloudelle: Teijon retkeilyalueen tulo- ja työllisyysvaikutukset | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Jokinen: Metsänomistuksen kulttuuriset tekijät – metsänomistajien käsityksiä metsästä ja ympäristönsuojelusta | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Airi Matila & Eero Kubin: Palleroporonjäkälä (Cladonia stellaris) keruutuotteena ja siihen vaikuttavat puustotekijät | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Petteri Seppänen: Sekametsät kasvu- ja tuotostutkimuksen kohteena | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Veli-Pekka Järveläinen, Heimo Karppinen & Pekka Ripatti: Yksityismetsien puunmyyntitulot omistajaryhmittäin ja alueittain | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Pertti Harstela: Puun saanti markkinoille asettaa haasteita tutkimukselle ja soveltajille | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Sikanen & Veli-Matti Oikarinen: Metsänomistajien asenneilmasto puunhankinnan uusia tietojärjestelmiä kohtaan | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Anne Toppinen: Kuinka mallittaa Suomen puumarkkinoiden toimintaa? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Anssi Niskanen & Pentti Hyttinen: Metsäsektorin työllisyys valuu Euroopan reunoilta keskelle | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Eija Pouta, Mika Rekola, Jari Kuuluvainen, Olli Tahvonen & Chuan-Zhong Li: Natura 2000 ja suomalaisten ympäristöarvostukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Valsta, Olli Tahvonen, Jussi Leppänen & Liisa Herkiä: Natura 2000 -verkoston puuntuotannolliset kustannukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pentti Hyttinen: Monitavoitteisen metsäsuunnittelun hyödyt jäävät realisoitumatta resurssipulan takia | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jaana Luoranen: Paakkutaimien kesäistutus – voidaanko istutuskautta jatkaa istuttamalla kasvussa olevia taimia kesällä? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sari Timonen: Mykorritsasienet ja muut hyödylliset mikrobit puiden juuristoissa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Matti Nuorteva & Heikki Nuorteva: Kilonkallion kuolevat kuuset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.