Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/1997

3/1997


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsien kehityksen ennustaminen

Tutkimusartikkeleita

Jouni Väkevä & Katriina Lipponen: Yksityismaiden metsätuhot vuosina 1992–93 ja metsätuhorekisteri / Tiivistelmä

Sauli Valkonen: Viljelykuusikoiden alkukehityksen malli / Tiivistelmä

Pentti Niemistö, Piia Hukki & Erkki Verkasalo: Kasvupaikan ja puuston tiheyden vaikutus rauduskoivun ulkoiseen laatuun 30-vuotiaissa istutuskoivikoissa / Tiivistelmä

Ari Keskimölö & Juha Malinen: Lapin metsänkäyttöskenaarioiden energiapuukertymät / Tiivistelmä

Katsauksia

Annika Kangas & Jyrki Kangas: Mallit, ennusteet ja simulointi metsätalouden laskentajärjestelmissä / Tiivistelmä

Tieteen tori

teema Metsien kehityksen ennustamisen epävarmuus

Juha Alho & Kari Korhonen: Metsien tulevan kehityksen ennakointi / Yhteystiedot

Timo Pukkala: Riski ja epävarmuus metsäsuunnittelussa / Yhteystiedot

Kari Mielikäinen: Miksi puiden kasvun vaihtelua täytyy tutkia ja ymmärtää? / Yhteystiedot

Kullervo Kuusela: Puuston kasvun ennustamisen karikoita / Yhteystiedot

Muuta Tieteen torilla

Mika Rekola & Eija Pouta: Onko luonnolla hintaa? Maksuhalukkuuskyselyjen käyttökelpoisuus metsä- ja ympäristöpolitiikassa / Yhteystiedot

Eeva Karjalainen & Minna Komulainen: Uudistusalojen vaikutus kaukomaisemaan – tapaustutkimus Kainuussa / Yhteystiedot

Matti Leikola: Metsänhoidon aatteet – konkretiasta metafysiikkaan / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.