Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1997

2/1997


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäsertifiointi metsätalouden ympäristöpolitiikan välineenä

Tutkimusartikkeleita

Tenho Hynönen & Timo Saksa: Metsitystulos Pohjois-Savon kivennäismaapelloilla / Tiivistelmä

Tenho Hynönen: Turvemaapeltojen metsitystulos Pohjois-Savossa / Tiivistelmä

Eero Mattila: Poronhoitoalueen etelä- ja keskiosien talvilaiduntunnukset metsäositteissa puuston ikäluokittain 1980-luvun alussa / Tiivistelmä

Jyrki Kangas & Ari Mononen: Ekologiseen asiantuntemukseen perustuvan numeerisen mallin tuottaminen metsäalueen biodiversiteetin arviointiin / Tiivistelmä

Anssi Ahtikoski: Siemenviljelyssiemenen käytön kannattavuus männyn kylvössä / Tiivistelmä

Tiedonantoja

Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen & Antti Vaittinen: Metsänuudistamistöiden viivästyminen Rovaniemen metsänhoitoyhdistyksen alueella / Tiivistelmä

Tieteen tori

teema Metsäsertifiointi

Hannu Niemelä: Miten syntyi ehdotus metsien kestävän hoidon ja käytön sertifiointijärjestelmäksi? / Yhteystiedot

Jari Niemelä: Metsien monimuotoisuus ja tutkimuksen tehtävät sertifioinnissa / Yhteystiedot

Anneli Jalkanen: Metsäsertifiointi on osa metsänhoidon kestävyyden seurantaa / Yhteystiedot

Eero Nikinmaa: Arviointia suomalaisesta metsäsertifioinnin standardiehdotuksesta / Yhteystiedot

Muuta Tieteen torilla

Pekka Kauppi & Pekka Nöjd: Kymmenen lastua kasvusta: Metsät metsittyivät 1950–90 / Yhteystiedot

Anne Toppinen: Hinnanmuodostus Suomen raakapuumarkkinoilla – täydellistä vai epätäydellistä kilpailua? / Yhteystiedot

Petteri Seppänen: Sekametsän käsite / Yhteystiedot

Petteri Seppänen: Sekametsät Suomen metsätaloudessa ja metsäntutkimuksessa / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.