Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/1995

3/1995


Tutkimusartikkeleita

Olli-Pekka Ahonen & Helena Mäkelä: Etelä-Suomen raakapuuvarat laskennalliseen pölkytykseen perustuen / Tiivistelmä

Juha Hakkarainen, Pentti Hyttinen & Kimmo Tiilikainen: Puuston tasearvo ja puutaseen ongelma metsälön tilinpäätöksessä / Tiivistelmä

Pekka Ripatti: Metsänomistajien metsätaloudellinen käyttäytyminen ammattiasemaryhmittäin / Tiivistelmä

Eeva Karjalainen: Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu / Tiivistelmä

Katsauksia

Matti Leikola: Romantiikan ja realismin metsämaisemat. Kauniiden metsämaisemien kehityshistoriaa / Tiivistelmä

Tieteen tori

Olli-Pekka Ahonen: Leimikon puuston optimaalinen hyödyntäminen – tulevaisuutta vai nykypäivää / Yhteystiedot

Kirja-arvosteluja

Matti Leikola: Soiden rikkaus, suojelu ja käyttö / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.