Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2016

2/2016

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Raija Laiho, Sakari Tuominen, Soili Kojola, Timo Penttilä, Markku Saarinen & Antti Ihalainen: Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja paljonko niitä on? | Koko artikkeli

Veera Tahvanainen, Mikko Kurttila, Jari Miina, Teppo Hujala, Tuuli Väkeväinen & Kauko Salo: Pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten metsänomistajien mielipide marjastuksesta ja sienestyksestä yksityismetsissä| Koko artikkeli

Katsaus va_kuvio

Jarkko Hantula & Eeva J. Vainio: Sienivirusten potentiaali juurikäävän torjunnassa | Koko artikkeli

Tieteen tori

Risto Sievänen, Sampo Soimakallio & Olli Salminen: Metsät biotalouden raaka-aineena ja hiilinieluna| Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Ulf Sikström & Hannu Hökkä: Puuston ja kasvupaikan väliset vuorovaikutukset ja niiden merkitys kunnostusojituksissa – kirjallisuuskatsaus

Kalle Karttunen, Juha Laitila & Tapio Ranta: Ensiharvennusvaihtoehtojen toimitusketjuvertailu, joka perustuu Etelä-Savon alueellisiin männikkösimulointeihin sekä harvennus- ja kuljetustuottavuuksiin

Jussi Manner: Automaattiseen tiedonkeruuseen perustuva ajokonetyön arviointi

Selosteet

Sivua muutettu 30.6.2016

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.