Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2014

2/2014

Tutkimusartikkeleita

Henna Etula & Harri Antikainen: Reitinoptimoinnin hyödyllisyys metsävaratiedon keruun maastotyössä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Saija Kuusela, Mirja Rantala & Riikka Paloniemi: METSO luo yhteistyötä yli organisaatiorajojen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Tuula Piri: Juurikääpä eri-ikäisrakenteisessa kuusikossa – riskit ja torjunta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sauli Valkonen & Zhuo Cheng: Metsäammattilaisten suhtautuminen metsän erirakenteiskasvatukseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Rouvinen: Kuvia metsästä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Esa-Jussi Viitala: Metsäteollisuuden miljardit ja megatrendit / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Esa-Jussi Viitala: Sentin yhtiöstä puhtaalle pöydälle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Ollonqvist: Valtakunnan metsien inventointi metsäpolitiikan taustavalmistelussa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juha Heiskanen, Timo Saksa & Jaana Luoranen: Maanmuokkausmenetelmän vaikutus kuusen paakkutaimien istutuksen jälkeiseen menestymiseen roustealttiilla moreenimaalla

Anna Saarsalmi, Pekka Tamminen & Mikko Kukkola: Pitkäaikaisen lannoituksen vaikutus maan ominaisuuksiin männiköissä ja kuusikoissa

Karri Uotila, Timo Saksa, Juho Rantala & Nuutti Kiljunen: Taimikonhoidon työajanmenekkimallit raivaussahatyön kustannusten ennakkoarviointiin

Sakari Tuominen & Reija Haapanen: Metsäbiomassan estimointi optimoidulla laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistolla

Sakari Tuominen, Juho Pitkänen, Andras Balazs, Kari T. Korhonen, Pekka Hyvönen & Eero Muinonen: VMI-koealojen käyttö laser- ja ilmakuvaperusteisessa puustotulkinnassa

Selosteet

Sivua muutettu 8.7.2014

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.