Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2013 : Metsävarataulukot

Suomen metsät 2004–2008 ja niiden kehitys 1921–2008. Liitetaulukot


1. Maaluokat.

1a. Maaluokat koko maa-alalla.

1b. Maaluokat puuntuotannon maalla.

1c. Pinta-alat FRA-luokittain

1d. Edellisen kymmenvuotiskauden maaluokkasiirtymät.

2. Metsätalousmaan omistus.

2a. Maaluokat omistajaryhmittäin koko metsätalousmaalla.

2b. Maaluokat omistajaryhmittäin puuntuotannon metsätalousmaalla.

3. Käyttörajoitukset metsämaalla sekä koko metsätalousmaalla.

4. Pääryhmät ja kasvupaikkatyypit metsätalousmaalla.

5. Kasvupaikat ojittamattomilla ja ojitetuilla metsä-, kitu- ja joutomaan soilla.

5a. Pääryhmät ojittamattomilla ja turvekangastyypit ojitetuilla metsä-, kitu- ja joutomaan soilla.

5b. Suotyypit ojittamattomilla metsä-, kitu- ja joutomaan soilla. Korvet.

5c. Suotyypit ojittamattomilla metsä-, kitu- ja joutomaan soilla. Rämeet.

5d. Suotyypit ojittamattomilla metsä-, kitu- ja joutomaan soilla. Avosuot.

6. Maalajit metsä-, kitu- ja joutomaan kankailla.

7. Veroluokat metsämaan kankailla ja soilla.

8. Suoala turvekerroksen paksuuden mukaan kasvupaikoittain metsä-, kitu- ja joutomaan soilla.

9. Ojitustilanne metsätalousmaalla.

10. Puulajien vallitsevuus metsä- ja kitumaalla.

11. Puulajikoostumus metsämaalla.

11a. Pinta-alajakauma vallitsevan puulajin osuudesta vallitsevassa puujaksossa.

11b. Pinta-alajakauma havu-/lehtipuuston osuudesta vallitsevassa puujaksossa.

12. Metsikön puulajien lukumäärä metsämaalla.

13. Ikäluokittaiset pinta-alat ja puuston keskitilavuus puulajivaltaisuuksittain.

13a. Pinta-ala metsämaalla.

13b. Puuston keskitilavuus metsämaalla.

13c. Pinta-ala puuntuotannon metsämaalla.

13d. Puuston keskitilavuus puuntuotannon metsämaalla.

14. Pinta-ala ja puuston keskitilavuus kehitysluokittain ja puulajivaltaisuksittain metsämaalla.

14a. Pinta-ala metsämaalla.

14b. Puuston keskitilavuus puulajeittain metsämaalla.

14c. Pinta-ala puuntuotannon metsämaalla.

14d. Puuston keskitilavuus puulajeittain puuntuotannon metsämaalla.

15. Puujaksot metsämaalla.

16. Puuston keski- ja kokonaistilavuus metsä- ja kitumaalla.

16a. Tilavuus kankailla ja soilla.

16b. Tilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla.

17. Puuston tilavuus puutavaralajeittain.

17a. Puutavaralajien tilavuus metsämaalla pääryhmittäin sekä puuntuotannon metsämaalla yhteensä.

17b. Puutavaralajien tilavuus kitumaalla pääryhmittäin sekä puuntuotannon kitumaalla yhteensä.

17c. Puutavaralajien tilavuus omistajaryhmittäin metsämaalla.

18. Puuston kasvu metsä- ja kitumaalla.

18a. Puuston kasvu kankailla ja soilla.

18b. Puuston kasvu puuntuotannon maalla.

19. Runkoluku ja tilavuus puulajeittain metsä- ja kitumaalla.

20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

21. Puuston tilavuus läpimittaluokittain ja puulajeittain.

22. Tukkipuuston järeysrakenne puulajiryhmittäin metsämaalla.

22a. Runkoluku läpimittaluokittain.

22b. Tilavuus läpimittaluokittain.

23. Elävän ja kuolleen puuston biomassa puulajeittain ja puun osittain.

24. Metsiköiden laatu alennussyineen puuntuotannon metsämaalla.

25. Metsiköiden laatu kehitysluokittain puuntuotannon metsämaalla.

26. Metsiköiden laadun alennuksen syyt kehitysluokittain puuntuotannon metsämaalla.

27. Taimikoiden ja kasvatusmetsien perustamistapa ja uudistumisen onnistuminen sekä syntytapa puuntuotannon metsämaalla.

28. Kasvatettavien taimien määrät ja kokonaistaimimäärät metsämaan taimikoissa.

28a. Pinta-alaosuudet kasvatettavien taimien määrän ja pääpuulajin mukaan.

28b. Pinta-alaosuudet taimien kokonaismäärän ja pääpuulajin mukaan.

29. Hakkuupinta-alat inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella puuntuotannon metsämaalla.

30. Hakkuuehdotuspinta-alat inventointia seuraavalle 10-vuotiskaudelle puuntuotannon metsämaalla.

30a. Hakkuuehdotukset kankailla ja soilla

30b. Hakkuuehdotukset omistajaryhmittäin

31. Viimeksi tehdystä hakkuusta kulunut aika metsä- ja kitumaalla.

31a. Aika hakkuusta metsä- ja kitumaalla.

31b. Aika hakkuusta puuntuotannon metsä- ja kitumaalla.

32. Tehdyt viljelyt ja muut toimenpiteet inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella metsämaalla.

33. Metsänhoitotoimenpide-ehdotukset inventointia seuraavalle 10-vuotiskaudelle puuntuotannon metsämaalla.

34. Maanmuokkaukset inventointia edeltäneellä 30-vuotiskaudella metsämaalla.

35. Maanmuokkausehdotukset inventointia seuraavalle 10-vuotiskaudelle puuntuotannon metsämaalla.

36. Metsikön vesitalouteen vaikuttaneet toimenpiteet inventointia edeltäneellä 10-vuotiskaudella sekä yli 10 vuotta vanhat ojitukset puuntuotannon maalla.

37. Metsäojitukseen soveltuva ala puuntuotannon maalla.

38. Tuhon aiheuttajat tuhon asteen mukaan ja puulajivaltaisuuksittain.

38a. Tuhon aiheuttajat metsämaalla.

38b. Tuhon aiheuttajat puuntuotannon metsämaalla.

38c. Tunnistamattomien tuhojen ilmiasu tuhon asteen mukaan metsämaalla.

39. Tuhon ilmiasu tuhon asteen mukaan.

39a. Tuhon ilmiasu tuhon asteen mukaan metsämaalla.

39b. Tuhon ilmiasu tuhon asteen mukaan puuntuotannon metsämaalla.

40. Kuolleen puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla.

40a. Tilavuus metsämaalla.

40b. Tilavuus metsä- ja kitumaalla.

40c. Kuolleen puuston tilavuus kaikissa metsissä sekä puuntuotannon maalla.

41. Kuolleen puuston keskitilavuus järeysluokittain metsä- ja kitumaalla.

42. Kuolleen puuston tilavuus puun ulkoasun mukaan metsä- ja kitumaalla.

43. Kuolleen puuston tilavuus lahon asteen mukaan metsä- ja kitumaalla.

44. Käyttökelpoisen luonnonpoistumapuuston keskitilavuus kehitysluokittain.

45. Avainbiotoopit ja niiden arvo suojelualueilla ja koko metsätalousmaalla.

Sivua muutettu 8.11.2013

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.