Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2013

1/2013

Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Vuosisata metsätieteen julkaisemista – uudistuva digitaalinen Silva Fennica / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mervi Kokkila: Ilmastonmuutoksen vaikutus puunkorjuun talvikauden korjuuoloihin hienojakoisella kivennäismaalla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Soili Kojola, Maarit Haavisto, Jori Uusitalo & Timo Penttilä: Vähäpuustoisten ojitusaluemetsiköiden harvennuspuunkorjuun ja jäävän puuston kasvatuksen kannattavuus kolmessa esimerkkileimikossa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Jari Miina & Timo Saksa: Perkauksen vaikutus männyn kylvö- ja luontaisen taimikon kehitykseen ja taimikonhoidon ajanmenekkiin / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Taru Peltola: Asiantuntijuuden rakentuminen metsäneuvojan ja metsänomistajan kohtaamisissa: esimerkkinä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Mikko Kurttila, Jouni Pykäläinen & Teppo Hujala: Optimoinnin käyttö yksityismetsien tilatason metsäsuunnittelussa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsälakiuudistus

Juha Ojala & Matti Mäkelä: Metsälakia uudistamalla lisätään metsänomistajien valinnanmahdollisuuksia ja vastataan toimintaympäristön muutoksiin / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ilkka Hanski: Voidaanko metsien biologisen monimuotoisuuden väheneminen pysäyttää vuoteen 2020 mennessä? Huomioita metsälakiesityksestä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juha Siitonen: Muuttaisiko metsälakiehdotus metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen turvaamisen käytäntöjä? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Pukkala: Metsälaki ja metsälaskelmat – eroja ja yhtäläisyyksiä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Hynynen, Risto Ojansuu & Kalle Eerikäinen: Metsänkäsittelyvaihtoehdot – mihin nykyiset kasvu- ja tuotosmallit riittävät? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Olli Tahvonen: Taloustieteen näkökulmia metsälakiesitykseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Hannu Hökkä, Jaakko Repola, Mikko Moilanen & Markku Saarinen: Kuusen luontainen taimettuminen ojitettujen korpien muokatuilla ja muokkaamattomilla pienaukoilla ja pienillä avohakkuualoilla – tapaustutkimus Pohjois-Suomesta

Katri Luostarinen: Siperianlehtikuusen putkisolujen seinän paksuuden ja ontelon läpimitan vaihtelu rungossa säteen ja pituussuuntaan

Karri Uotila, Juho Rantala & Timo Saksa: Kuusen istutusalojen varhaisperkaustarpeen estimointi

Veikko Hiltunen: Päätöstuen kehittäminen Metsähallituksen osallistavassa strategisessa metsäsuunnittelussa

Selosteet

Sivua muutettu 3.5.2013

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.