Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2012

3/2012


Tutkimusartikkeleita

Marika Salomäki, Pentti Niemistö & Jori Uusitalo: Ensiharvennuksen toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset männikön tuotokseen ja kasvatuksen kannattavuuteen ojitetuilla turvemailla – simulointitutkimus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori


Puutavaran ja energiapuun kaukokuljetus

Perttu Anttila, Antti Korpilahti & Kari Väätäinen: Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Johanna Routa & Tapio Ranta: Energiapuun rautatiekuljetuksissa kehittämispotentiaalia tutkimuksia Suomesta ja Ruotsista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kalle Karttunen & Kari Väätäinen: Energiabiomassan vesitiekuljetusketju / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Mikko Hyppönen, Martti Varmola, Kari Mikkola & Risto Jalkanen: Metsien uudistuminen suojametsäalueella ja Pohjois-Suomen korkeilla mailla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kari Heliövaara: Monokulttuurien vaarat – esimerkki Kiinasta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Heikki Smolander: Tutkimustiedon siirto käytäntöön – vettä hanhen selkään / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Nygren: Onko "indeksikorotus" tutkimuksen päätavoite? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Kari Leinonen & Hannu Kukkonen: Paakkutaimien kasvatuksen laaja oppimäärä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jorma Vierula: Metsänuudistamisen tutkimusta käytännön ohjeiksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sakari Sarkkola: Uusinta uutta suometsistä englanniksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Leikola: Tropiikin metsäkadon syitä mietiskellessä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jaana Luoranen & Heli Viiri: Maanmuokkaus vähentää tukkimiehentäin syöntiriskiä sekä kivennäismailla että turvemailla vuosi istutuksen jälkeen

Jyrki Hytönen & Lasse Aro: Koivikon biomassatuotos ja ravinnetalous suonpohjalla: 37 vuoden tuloksia

Tarja Wallenius, Risto Laamanen, Jussi Peuhkurinen, Lauri Mehtätalo & Annika Kangas: Lentolaserkeilaukseen perustuvan metsän inventoinnin ja erillisen maastokontrollimittauksen vastaavuuden arviointi

Sanna Härkönen: Uusia malleja tulevaisuuden metsän kasvun ennustamiseen

Mikko Vastaranta: Metsien kartoitus ja seuranta aktiivisella 3D-kaukokartoituksella

Raili Hokajärvi: Metsäsuunnittelu muutoksessa

Selosteet

Sivua muutettu 22.10.2012

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.