Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2011

2/2011


Tutkimusartikkeleita

Timo Saksa: Kuusen istutustaimien menestyminen ja tukkimiehentäin tuhot eri tavoin muokatuilla uudistusaloilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Juha Laitila & Kari Väätäinen: Kokopuun ja rangan autokuljetus ja haketustuottavuus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Katri Himanen & Arja Lilja: Havupuiden siementen laatua alentavat mikrobit ja niiden torjunta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Metsäluonnon monimuotoisuus ja suojelu

Maarit Loiskekoski: METSO yksityismetsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinona / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Mirja Rantala & Leena A. Leskinen: METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostoilla hyviä tavoitteita mutta niukasti resursseja / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Marjatta Hytönen: Metsien monimuotoisuuden turvaaminen ekosysteemilähestymistavan avulla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Maarit Kallio: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen välilliset vaikutukset Suomen metsäsektoriin ja kansantalouteen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Eeva Primmer: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen osaksi metsätaloutta – institutionaalisen sopeutumisen empiirinen tarkastelu / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Antti Mutanen: Metsäsektorin suhdannetiedolle riittää kysyntää / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Erkki Lähde, Olavi Laiho & Timo Pukkala: Jatkuvaa kasvatusta vai tasaikäismetsätaloutta? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Yrjänä, Pirkko-Liisa Luhta, Eero Hartikainen, Eero Moilanen, Simo Tammela, Hannu Marttila, Björn Klöve, Heli Suurkuukka, Risto Virtanen & Timo Muotka: Liettyneiden metsäpurojen kunnostaminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Eljas Pohtila: Metsälaki uusiksi? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Martin Lillandt: Murroksen jälkeen - metsien käytön tulevaisuus Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Anneli Viherä-Aarnio: Kotimaisten metsäpuiden erikoismuotojen rikkautta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Mikko Moilanen, Markku Saarinen & Klaus Silfverberg: Männyn neulasten ravinnepitoisuuksien (N, P, K) vaihtelu metsäojitusalueilla

Timo Pukkala, Tatu Hokkanen & Teijo Nikkanen: Siemensadon ennustemallit männylle ja kuuselle

Selosteet

Sivua muutettu 30.6.2011

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.