Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2008

4/2008


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsätalous ja metsien käytön tulevaisuus / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Timo Saksa & Jukka Nerg: Kuusen istutus, luontainen uudistaminen ja näiden yhdistelmät kuusen uudistamisessa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Mikko Hyppönen, Heikki Heikkinen & Ville Hallikainen: Maanmuokkauksen ja kylvön vaikutus mäntysiemenpuualan taimettumiseen ja taimikon alkukehitykseen Etelä-Lapissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tero Heinonen, Vesa Leppänen, Timo Pukkala & Martin Gunia: Dynaamisiin käsittelykuvioihin perustuva metsäsuunnittelu / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Anu Kantola: Puu pintaa syvemmältä: kuusen rungon rakennetta ennustavat simulaattorit osa tulevaisuuden tuotantoteknologiaa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Piia Häkkinen: Ligniinin määritys maanäytteestä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Maltamo, Petteri Packalén, Janne Uuttera, Esa Ärölä & Juho Heikkilä: Laserkeilaustulkinnan hyödyntäminen metsäsuunnittelun tietolähteenä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Veikko Koski: Koivuoppikirja / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Kärkkäinen: Erinomainen koivukirja / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Raija Laiho, Sakari Sarkkola, Seppo Kaunisto, Jukka Laine & Kari Minkkinen: Turpeen ravinnepitoisuudet ojitetuissa suometsissä

Riitta Väänänen, Mika Nieminen, Martti Vuollekoski, Hannu Nousiainen, Tapani Sallantaus, Eeva-Stiina Tuittila & Hannu Ilvesniemi: Fosforin pidättyminen turvemaasuojavyöhykkeille metsävaluma-alueilla

Sari Timonen & Taina Pennanen: Kuusentaimien sienijuurien määrä ja laatu suomalaisilla metsätaimitarhoilla

Ari Nikula, Ville Hallikainen, Risto Jalkanen, Mikko Hyppönen & Kari Mäkitalo: Pohjois-Suomen viljeltyjen mäntytaimikoiden hirvituhoriskiin vaikuttavien tekijöiden mallittaminen

Saija Huuskonen, Jari Hynynen & Risto Ojansuu: Nuorten männiköiden metsänhoidollinen tila

Jaakko Repola: Koivun biomassayhtälöt Suomessa

Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Jouni Pykäläinen & Tiina Ruuskanen: Metsänomistajien päätöstuki vapaaehtoisissa monimuotoisuuden suojeluhankkeissa

Maarit Raivonen: UV-säteilyn aiheuttamat reaktiivisten typpiyhdisteiden emissiot männyn oksien kaasunvaihtoa mittaavissa kammioissa: niiden alkuperä ja merkitys

Tommi Räisänen: Ilmastonmuutoksen ja metsänhoidon vaikutukset männyn monoterpeenipäästöihin ja neulasten sekundääriyhdisteisiin

Harri Hautala: Häiriö boreaalisessa kuusimetsässä – kasvillisuusrakenteiden palautuminen metsikkötasolta aluskasvillisuustasolle

Selosteet

Sivua muutettu 15.12.2008

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.