Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2008

3/2008


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Puu raaka-aineena / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Juha Honkatukia, Maarit Kallio, Riitta Hänninen & Johanna Pohjola: Venäjän puutullien vaikutukset Suomen metsäsektoriin ja kansantalouteen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Lauri Kuusisto & Annika Kangas: Harhakomponentit kuvioittaisen arvioinnin puuston tilavuuden laskentaketjussa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Ville Hallikainen, Timo Helle, Mikko Hyppönen, Arsi Ikonen, Mikko Jokinen, Arto Naskali, Seija Tuulentie & Martti Varmola: Luonnon käyttöön perustuvat elinkeinot ja niiden väliset suhteet Ylä-Lapissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Kari Valtonen: Millä perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteet? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Henrik Heräjärvi: Koivun ja haavan mahdollisuudet puutuotealalla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Silver, Markku Saarinen & Sirke Kajava: Metsälain mukaisten erityisen tärkeiden suoelinympäristöjen määrittäminen ja metsälakikartoituksen luotettavuus Lounais-Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jyrki Hytönen & Paula Jylhä: Pintakasvillisuuden torjunnan ja taimityypin vaikutus kuusen taimien kuolleisuuteen ja kasvuun metsitetyllä pellolla

Hilppa Gregow, Ari Venäläinen, Heli Peltola, Seppo Kellomäki & David Schultz: Metsien tuuli- ja lumituhoriskin ajallinen ja alueellinen vaihtelu Suomessa 1961–2000

Risto Jalkanen, Sheila Hicks, Tarmo Aalto & Hannu Salminen: Männyn siitepölytuotannon määrittäminen neulastuotannon avulla metsänrajalla: väline menneen ilmaston rakentamiseen

Jussi Peuhkurinen, Matti Maltamo & Jukka Malinen: Puulajeittaisten läpimittajakaumien ja tukkisaannon ennustaminen laserkeilausaineiston ja digitaalisen ilmakuvan avulla

Tuula Jyske, Harri Mäkinen & Pekka Saranpää: Kuusen puuaineen tiheyden vaihtelu

Jani Laturi, Jarmo Mikkola & Jussi Uusivuori: Käytössä olevien puutuotteiden hiilivaranto Suomessa ja skenaariot vuoteen 2050

Albert Porcar-Castell: Fotosysteemi II:n toiminnan mukautuminen vuorokauden ja kasvukauden aikaiseen ympäristötekijöiden vaihteluun – klorofylli-a:n fluoresenssi tutkimusmenetelmänä

Anu Kantola: Kuusen runkorakenteen yhteys sahapuun laatuun

Selosteet

Sivua muutettu 19.11.2008

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.