Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2008

2/2008


Pääkirjoitus

Lauri Mehtätalo: Tilastomatemaattiset menetelmät tutkimuksen työkaluina / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Soili Kojola, Hannu Hökkä, Raija Laiho & Timo Penttilä: Harvennusten ja kunnostusojitusten vaikutus puuston kasvuun ja tuotokseen ojitetuilla rämeillä – simulointitutkimus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Juho Rantala: Tilaaja–tuottaja-malli ja metsätalouden julkisrahoitteinen palvelutuotanto / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Miina Rautiainen, Pauline Stenberg, Janne Heiskanen, Matti Mõttus, Lauri Korhonen, Jouni Peltoniemi, Juha Suomalainen, Sanna Kaasalainen & Terhikki Manninen: Metsän kaukokartoituksen perustutkimus? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sari Siipola: Ilmastonmuutos ja lisääntynyt UV-säteily – mitkä ovat yhteisvaikutukset kasvillisuuteen? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Taru Peltola: Mitä on paikallinen metsäpolitiikka? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Leena Kärkkäinen, Sini Niinistö, Kyösti Hassinen & Eero Lukkarinen: Paikallinen metsäohjelma – yhteisöllistä ideointia ja vuorovaikutusta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Tuomo Kalliokoski, Pekka Nygren & Risto Sievänen: Männyn, kuusen ja koivun paksujuurten arkkitehtuuri sekametsäoloissa

Juha Laitila: Kokopuuhakkeen korjuukustannukset nuorista metsistä eri menetelmillä

Antti Lännenpää, Tuomas Aakala, Heikki Kauhanen & Timo Kuuluvainen: Puiden kuolinsyyt pohjoisen Fennoskandian luonnontilaisissa kuusimetsissä

Ursula Schatz, Henrik Heräjärvi, Kari Kannisto & Matti Rantatalo: Saha- ja leikkurikarsinnan vaikutukset rauduskoivun puuaineen värivikoihin, oksien kyljestymiseen ja läpimitan kasvuun

Riitta Väänänen: Fosforin pidättyminen metsämaahan ja metsätalouden suojavyöhykkeiden toimivuus

Taru Palosuo: Maahiilimallinnus metsien maaperän hiilivaraston ja -varastomuutosten arvioinnissa

Saija Huuskonen: Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja ensiharvennus

Eeva J. Vainio: Juurikäävän biologisen torjunnan vaikutukset lahopuun sienilajiston monimuotoisuuteen

Heikki Nuorteva: Elävän latvuksen supistumisen vaikutus neulasten alkuainepitoisuuksiin männiköissä

Veli-Pekka Ikonen: Männyn kasvun ja puuaineen ominaisuuksien sekä saheiden laadun mallintaminen metsänhoitoon liittyen

Jouni Kilpeläinen: Kekomuurahaisten (Formica rufa -ryhmä) vaikutus maaperän ominaisuuksiin ja puuston kasvuun hoidetuissa boreaalisissa metsissä

Terhi Riutta: Sarasuon hiilikaasudynamiikka muuttuvissa kosteusolosuhteissa

Sanni Raiskila: Ligniinin määrän ja ligniinin modifioinnin vaikutus kuusen puuaineen ominaisuuksiin ja lahonkestoon

Selosteet

Sivua muutettu 10.7.2008

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.