Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2007

3/2007


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tutkimuksen laadun mittaaminen / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Timo Helle, Ilpo Kojola & Aarno Niva: Ylä-Lapin porojen talvilaitumet: kolme näkökulmaa ylilaidunnukseen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Harri Hänninen, Heimo Karppinen & Veli Suihkonen: Yksityismetsien puunmyyntitulojen alueittainen jakautuminen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Päätehakkuut ja vesistökuormitus

Leena Finér: Vesiensuojelu asettaa haasteita metsätaloudelle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ari Laurén & Marjo Palviainen: Päätehakkuu ja orgaanisen aineksen hajotus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Marjo Palviainen & Leena Finér: Ravinteiden pidättyminen kasvillisuuteen päätehakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Hannu Mannerkoski: Päätehakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus pohjaveteen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Harri Koivusalo, Mike Starr, Ari Laurén & Leena Finér: Päätehakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus veden kiertoon ja ravinnekuormitukseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sirpa Piirainen: Päätehakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus metsän vesi- ja ravinnevirtoihin / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Riitta Hänninen, Jari Viitanen, Ritva Toivonen & Erno Järvinen: Metsäsektorin suhdanne-ennusteet ja niiden hyödyntäminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Nuorteva & Heikki Nuorteva: Hävinneeksi luokitellun koivutuholaisen, pulskamailapistiäisen massaesiintymä Ylämaalla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Tuomo Nurminen & Jaakko Heinonen: Puutavaran autokuljetuksen ajanmenekki puunhankinnan nykytoimintaympäristössä

Heli Peltola, Antti Kilpeläinen, Kari Sauvala, Tommi Räisänen & Veli-Pekka Ikonen: Ensiharvennuksen ja puun metsikköaseman vaikutus männyn sädekasvuun ja puuaineen tiheyteen

Mikko Peltoniemi, Juha Heikkinen & Raisa Mäkipää: Koealojen valitseminen maahiiliotantaan simuloitujen muutoksien perusteella

Mikko Peltoniemi, Taru Palosuo, Jari Liski & Raisa Mäkipää: Mallit metsämaan hiilivarastojen ennustajina

Jouni Siipilehto, Sakari Sarkkola & Lauri Mehtätalo: Regressiomenetelmien vertailu männiköiden läpimittajakaumien ennustamiseksi ojitusalueilla

Selosteet

Sivua muutettu 11.10.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.