Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2006

4/2006


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Vertaisarviointi tieteellisessä julkaisemisessa / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Eero Vatanen, Jussi Pirkonen, Alpo Ahonen, Mikko Hyppönen & Ilmo Mäenpää: Luonnon käyttöön perustuvien elinkeinojen paikallistaloudelliset vaikutukset Inarissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Ville Hallikainen, Mikko Jokinen, Mikko Parviainen, Leena Pernu, Jouni Puoskari, Sinikka Rovanperä & Joni Seppä: Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muusta luonnonkäytöstä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Raili Hokajärvi, Jukka Tikkanen, Harri Hänninen & Katja Pietilä: Yhteistyön ohjeistus metsäkeskusten metsäsuunnittelussa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Kari Kannisto & Henrik Heräjärvi: Rauduskoivun pystykarsinta oksasaksilla - vaikutus puun laatuun ja taloudelliseen tuottoon / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Janne Uuttera, Perttu Anttila, Aki Suvanto & Matti Maltamo: Yksityismetsien metsävaratiedon keruuseen soveltuvilla kaukokartoitusmenetelmillä estimoitujen puustotunnusten luotettavuus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Juha Lappi: Inventointimenetelmien kustannustehokkuus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Olli Leino & Markus Holopainen: Vastine Juha Lapin kommenttipuheenvuoroon / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kari Hyytiäinen: Metsänuudistamisen taloudellisesta analyysistä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Ojansuu: Prosessimallien soveltuvuus puuston käsittelyvaihtoehtojen taloudelliseen optimointiin – Huomioita esitetyistä argumenteista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pertti Harstela: Teknologiaa vai taloutta? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Käsitesisältöä metsällisille termeille / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juhani Päivänen: Puut ja pensaat tutuiksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Palo: Metsähallituksen yhteiskunnallisen vastuun kehitys tutkittu / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Saija Huuskonen & Jari Hynynen: Taimikonhoidon ajoituksen ja voimakkuuden vaikutus männiköiden ensiharvennukseen

Matti Katila: Tärkeimpien metsämuuttujien keskivirheen estimaatteja monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin pienalueille

Lauri Korhonen, Kari T. Korhonen, Miina Rautiainen & Pauline Stenberg: Latvuspeiton maastomittausmenetelmien vertailu

Simo Kyllönen, Alfred Colpaert, Hannu Heikkinen, Mikko Jokinen, Jouko Kumpula, Mika Marttunen, Kari Muje & Kaisa Raitio: Konfliktien hallinta tärkeä edellytys luonnonvarojen kestävälle käytölle

Jouni Siipilehto: Lineaarinen ennustin kuusikon puustotunnusten kalibroinnissa

Jouni Siipilehto: Pituusjakaumat säästöpuiden ja reunametsän kilpailun vaikutuksen alaisissa mäntytaimikoissa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.