Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2006

2/2006


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäalalle tarvitaan tutkimus- ja teknologiaohjelma / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Eija Pouta & Mika Rekola: Suomalaisten maksuhalukkuus metsiensuojelusta: meta-analyysi / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Hanna Kumela & Terhi Koskela: Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupan ja sen sopimusehtojen hyväksyttävyydestä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Kaisa Raitio & Pertti Rannikko: Metsien käyttö ja sosiaalinen kestävyys: Metsähallituksen roolin muuttuminen Lieksassa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Leena Leskinen, Taru Peltola & Maria Åkerman: Puuenergia, metsätalouden toimintakentän muutos ja sosiaalinen kestävyys / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Eeva Primmer: Biodiversiteetin turvaamisen asema organisaatioiden strategioissa ja toiminnassa – normit, rakenteet ja osaaminen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Leena Leskinen & Kaisa Raitio: Monikäyttöindeksi alueellisen metsäsuunnittelun ja tukien suuntaamisen apuvälineeksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ari Laurén & Hannu Mannerkoski: Yliarvioidaanko hakkuiden vesistövaikutuksia? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Risto Ojansuu: Analyyttiset ja objektiiviset metsikön käsittelyohjeet? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Pukkala: Ovatko analyyttiset ja objektiiviset metsikön käsittelyohjeet myös oikeat? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Fred Kalland: Kaivattuja oppaita metsänuudistamiseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Paula Horne: Monimuotoisuutta edistävien keinojen hyväksyntä metsänomistajien keskuudessa – sovellus hypoteettisen valinnan menetelmän käytöstä

Jaana Luoranen, Juha Lappi, Gang Zhang & Heikki Smolander: Kesällä istutettujen hybridihaavan kloonitaimien maastomenestyminen

Hannu Salminen & Risto Jalkanen: Männyn neulastiheyden mallittaminen Lapissa

Petteri Muukkonen: Aluskasvillisuuden biomassan arvioiminen peittävyystiedon avulla

Juha Lappi: Tasaisia pituus/ikä-käyriä runkoanalyysista lineaarisen ohjelmoinnin avulla

Pekka Hyvönen & Perttu Anttila: Metsän muutostunnistus kahden ajankohdan ilmakuvilta

Tuomo Nurminen, Heikki Korpunen & Jori Uusitalo: Tavaralajimenetelmään perustuvan koneellisen puunkorjuun ajanmenekki

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.